Przeciwko ograniczeniu w planowanej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej wachlarza działań naprawczych w publicznych placówkach służby zdrowia do obowiązku pokrycia strat lub likwidacji opowiedział się w czwartek Konwent Marszałków Województw RP.

Inne przyjęte podczas obrad konwentu w Szczyrku stanowiska marszałków w sferze zdrowia dotyczą m.in. zwiększenia środków na usługi związane z onkologią, wprowadzenia mechanizmów zapewniających dodatkowe przychody publicznym placówkom ochrony zdrowia, map potrzeb zdrowotnych i platformy E-zdrowie oraz polityki wobec uzdrowisk.

„To sprawy związane m.in. z szykującymi się zmianami w finansowaniu służby zdrowia. Wszystkie województwa mają wiele jednostek zdrowotnych. To, co planuje ministerstwo, może bezpośrednio dotykać naszych budżetów” - zaznaczył marszałek przewodniczącego w tym półroczu konwentowi woj. śląskiego Wojciech Saługa.

Wiceminister zdrowia Piotr Gryza wskazał, że jego obecność na obradach konwentu służyła wysłuchaniu stanowiska marszałków m.in. odnośnie planowanej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. „Chodziło przede wszystkim o spotkanie i o to, żeby jeszcze raz, po wysłuchaniu wniosków, zastanowić się nad rozwiązaniami w tej ustawie – może niekoniecznie zmieniając ich ogólny kierunek, ale być może dopracowując pewne szczegóły” - powiedział PAP wiceminister.

W stanowisku dot. proponowanych zmian w ustawie o działalności leczniczej samorządowcy uznali, że zmiany te nie uwzględniają realnej sytuacji budżetowej województw. Wskazali m.in. na propozycję ograniczenia drogi naprawczej publicznych placówek do wymogu pokrycia straty netto za poprzedni rok obrotowy przez podmiot leczniczy lub jego podmiot tworzący, a w przypadku braku takiej możliwości - na określenie obowiązku likwidacji takiej placówki.

„Z jednej strony pokrycie osiąganej straty jest działaniem doraźnym, który likwiduje skutki złej sytuacji podmiotu, zaś z drugiej likwidacja podmiotu leczniczego wydaje się działaniem nad wyraz stanowczym. W przedłożonym projekcie nie określono żadnego zrównoważonego sposobu naprawczego, jakim było do tej pory przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową” - zaznaczyli marszałkowie.

Ocenili przy tym, że wprowadzenie takiej propozycji będzie skutkować przeniesieniem niestabilności finansowej poszczególnych podmiotów na ich organy tworzące.

Inna proponowana w nowelizacji regulacja zakłada, że wartość posiadanych przez Skarb Państwa albo samorząd udziałów spółki wykonującej działalność leczniczą, nie może być mniejsza niż 51 proc. ich kapitału zakładowego. Marszałkowie obawiają się tu m.in. spadku inwestycji ze strony sektora prywatnego. Wobec zastrzeżeń, że zapis o 51 proc. uniemożliwia np. przekazywanie kompetencji między placówkami wojewódzkimi, a szpitalami klinicznymi Gryza uznał, że to sprawa do rozwiązania: chodzi bowiem o to, aby podmioty publiczne miały łącznie co najmniej 51 proc. udziałów.

W stanowisku nt. sytuacji specjalistycznych centrów onkologicznych marszałkowie napisali, że ich sytuacja w ostatnim roku pogorszyła się w związku z wejściem w życie pakietu onkologicznego. Pakiet m.in. obniżył wyceny powszechnie wykonywanych w takich placówkach procedur. Konwent zaapelował o zmiany w pakiecie – podniesienie wycen świadczeń nierentownych lub wprowadzenie ryczałtów zapewniających przychody adekwatne do kosztów.

W jeszcze innym dokumencie samorządowcy zgłosili potrzebę zapewnienia placówkom publicznym możliwości korzystania z alternatywnych wobec kontraktów z NFZ mechanizmów finansowania świadczeń zdrowotnych. W kontekście m.in. rozwoju rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wezwali do uregulowania warunków prowadzenia przez takie podmioty działalności komercyjnej.

W stanowiskach dotyczących map zdrowotnych oraz platformy e-zdrowie konwent zaapelował o przyspieszenie rządowych prac nad tymi projektami. Dalsze opóźnienia mogą bowiem uniemożliwić – na poziomie samorządów regionalnych – uruchomienie unijnych projektów w obszarze zdrowia. Odnosząc się do tej kwestii wiceminister zdrowia powiedział PAP, że resort przygotowuje mechanizmy, które mają „rozpędzić” proces inwestycyjny z wydatkowaniem środków europejskich

Wobec pogarszającej się sytuacji polskich uzdrowisk marszałkowie za celowe uznali też w czwartek przygotowanie krajowego programu działań na rzecz rozwoju sektora uzdrowiskowego w Polsce.