Wakacyjna praca to źródło dodatkowego zarobku i cennego doświadczenia. Może jednak przysporzyć kłopotów, jeżeli w nowym roku akademickim student nie zostanie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wielu studentów podejmuje w wakacje pracę. Powoduje to, że bez swojej wiedzy zostają wyrejestrowani przez ZUS z ubezpieczenia, do którego byli do tej pory zgłoszeni – najczęściej przez rodziców. Wielu młodych ludzi nie ma świadomości, że koniec zatrudnienia nie oznacza automatycznego powrotu do poprzedniego stanu. Ich wakacyjny pracodawca wyrejestrowuje ich z ubezpieczenia, ale nie przywraca do miejsca, gdzie byli ubezpieczeni poprzednio.

Najczęściej brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero, kiedy potrzebują skorzystać z pomocy medycznej, a system eWUŚ wyświetla status „nieubezpieczony”. To może oznaczać brak możliwości skorzystania ze świadczeń albo wystawienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia faktury za wykonane usługi.

Kolejność zgłoszeń

Studentom ubezpieczenie zdrowotne nie przysługuje automatycznie. System NFZ nie gromadzi danych na temat aktualnej nauki. Student, jako osoba pełnoletnia, musi mieć tytuł do ubezpieczenia. Najczęstszą sytuacją będzie zgłoszenie studenta (poniżej 26. roku życia) przez członka rodziny, który jest objęty ubezpieczeniem, czyli np. wykonuje umowę o pracę albo prowadzi działalność gospodarczą. W pierwszej kolejności mogą to być rodzice albo współmałżonkowie rodziców, czyli ojczym lub macocha. Jeżeli te osoby nie mają prawa do ubezpieczenia, zgłaszającymi mogą być dziadkowie. Natomiast, jeżeli student wstąpił w związek małżeński i jego małżonek ma prawo do ubezpieczenia – może on dokonać zgłoszenia. Rejestracji członka swojej rodziny powinno się dokonać w ciągu siedmiu dni od zakończenia pracy przez studenta.

Jeżeli jednak nie ma możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia przez członka rodziny, studentowi pozostaje możliwość ubezpieczenia przez uczelnię. Wymaga to wizyty w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę studentów (np. dziekanacie lub biurze obsługi studenta) i przekazania informacji o potrzebie zgłoszenia do ubezpieczenia.

Potwierdzenie statusu

Sytuacja studentów może zależeć od jeszcze kilku innych czynników. Jeżeli student ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, może zostać zgłoszony jako członek rodziny przy rodzicu bez względu na wiek. Natomiast student, który ma przyznane prawo do renty, jest ubezpieczony przez ZUS.

Warto, żeby zainteresowany sprawdził, jak wygląda jego sytuacja, korzystając z Internetowego Konta Pacjenta. Nie każdy bowiem, kto podjął wakacyjne zatrudnienie, został wyrejestrowany z ubezpieczenia. Znaczenie ma w tym przypadku rodzaj umowy. Jeżeli nie była to umowa o pracę, tylko umowa cywilnoprawna, czyli umowa zlecenia zawarta ze studentem poniżej 26 lat albo umowa o dzieło – student nadal pozostaje ubezpieczony tam, gdzie był dotychczas, i nie ma potrzeby ponownego zgłaszania. ©℗