Okres świąteczno-noworoczny spędziłem we Francji. Pech chciał, że wywróciłem się, jadąc na rowerze – opowiada pan Piotr. – Na początku zdawało się, że nic mi nie będzie, ale gdy noga zaczęła puchnąć, a głowa boleć, poszedłem do lekarza. Mimo że wybrałem takiego, który miał umowę z tamtejszą kasą chorych, musiałem zapłacić słono za wizytę, prześwietlenie, USG, potem za jakieś maści. Tak jak mi kazano, zaniosłem rachunki do ich kasy, ale zwrócono mi tylko nieco ponad połowę wydanych pieniędzy. Czy to w porządku? Zdawało mi się, że karta EKUZ uprawnia do bezpłatnego leczenia – zastanawia się pan Piotr. – Czy mogę ubiegać się o zwrot pozostałych kosztów w naszym NFZ – pyta.
Karta EKUZ nie uprawnia do bezpłatnego leczenia za granicą, ale do korzystania z opieki zdrowotnej w innym kraju unijnym na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. W większości państw członkowskich UE/EFTA, inaczej niż w Polsce, istnieje obowiązek opłacenia części kosztów świadczeń zdrowotnych jako współudział w kosztach leczenia. Kwoty te nie są zwracane przez NFZ.
System współpłacenia jest we Francji szczególnie skomplikowany i dość dotkliwy dla pacjenta, który musi najpierw opłacić pełne koszty udzielonych mu świadczeń, a następnie może ubiegać się o zwrot części pieniędzy w lokalnej kasie chorych – Caisse Primaire D’Assurance Maladie (CPAM).
Pełny koszt wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynosi w tym kraju 23 euro, a u specjalisty – 25 euro. Z tej opłaty kasa chorych zwraca pacjentowi 70 proc., potrącając przy okazji ryczałt w wysokości 1 euro (odpowiednio zwrot wyniesie 15,1 lub 16,5 euro). Ryczałt nie jest pobierany, jeżeli u tego samego świadczeniodawcy w tym samym dniu łączna suma ryczałtu przekroczy 4 euro. Za badania laboratoryjne kasa chorych zwraca 60 proc. kosztów z potrąceniem ryczałtu, jak przy wizycie u lekarza. Koszty świadczeń paramedycznych (wykonywanych przez pomocniczy personel medyczny) kasa chorych zwraca pacjentowi także w wysokości 60 proc., ale opłata ryczałtowa wynosi 0,5 euro od usługi (limit 2 euro). Natomiast koszty rozszerzonych świadczeń medycznych i chirurgicznych droższych niż 120 euro zwracane są przez kasę chorych w całości, jednak pacjent musi opłacić każdorazowo ryczałt w wysokości 18 euro za każde świadczenie, bez względu na jego koszt. Za leki miejscowa kasa zwraca od 15 do 100 proc. ceny i jednocześnie potrąca ryczałt 0,5 euro za opakowanie.
Nie wiemy, jak szeroki był zakres pomocy udzielonej panu Piotrowi przez francuską służbę zdrowia, mogła jednak uzbierać się pewna kwota, która zwrotowi we Francji nie podlega. Nie zostanie ona również refundowana przez nasz NFZ.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Art. 25 pkt a ust. 3 rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania nr 883/2004.