Ponad dwa miesiące po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia wciąż nie wiadomo, gdzie mają szukać pomocy osoby, którym lekarz odmówił świadczenia ze względów światopoglądowych.
Trybunał w wyroku z 7 października 2015 r. (sygn. akt K 12/14) orzekł, że lekarze mają prawo odwoływać się do klauzuli sumienia i odmówić wykonania procedury medycznej sprzecznej z ich przekonaniami. Zakwestionował przy tym przepis ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nakładający na medyków obowiązek wskazania pacjentom realnych możliwości uzyskania danego świadczenia u innego lekarza lub w innym szpitalu. Sędziowie stwierdzili, że obowiązek informacyjny spoczywa na instytucjach państwa. Nie wskazali jednak, na kim konkretnie. Wyrok został opublikowany 16 października (Dz.U. z 2015 r. poz 1633). Tego dnia kwestionowany przepis stracił moc. Pacjenci, którzy spotkają się z odmową, skazani są więc na wędrówkę po placówkach w poszukiwaniu lekarza, który podejmie się świadczenia.
– Brakuje mechanizmu, który pozwoliłby zainteresowanym uzyskać informacje, gdzie realnie uzyskają pomoc. Istniejący stan prawny stanowi zagrożenie dla realizacji praw pacjenta zagwarantowanych w konstytucji – podkreśla Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich (RPO). W sprawie wypowiedziała się dotąd jedynie Barbara Kozłowska, rzecznik praw pacjenta. Jej zdaniem to zarządzający placówką, np. dyrektor szpitala, powinien wskazać innego lekarza, który wykona dane świadczenie.