Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie, jak wskazano w projekcie, miałoby wejść w życie 6 listopada 2015 r.

MZ planuje połączenie Centrum Onkologii z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii oraz powołanie w miejsce dwóch podmiotów Narodowego Instytutu Onkologii i Hematologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jednocześnie innym aktem prawnym resort planuje odłączenie od Centrum Onkologii jego oddziału Gliwicach i powołanie odrębnej placówki - Śląskiego Instytutu Onkologii.

Kwestia zmian budzi kontrowersje m.in. w środowisku lekarzy i pacjentów. W związku z nią w poniedziałek ze stanowiska dyrektora Centrum Onkologii odwołany został prof. Krzysztof Warzocha; we wtorek ze funkcji szefa oddziału w Gliwicach zrezygnował prof. Bogusław Maciejewski. Odłączeniu gliwickiego oddziału i sposobowi procedowania nad reorganizacją sprzeciwiał się prof. Warzocha. Zwolennikiem zmian był z kolei prof. Maciejewski.

Jak wynika z informacji RCL, projekt rozporządzenia dot. podziału Centrum Onkologii i powołania Śląskiego Instytutu Onkologii został w czwartek skierowany do konsultacji społecznych. Termin nadsyłania ewentualnych opinii i uwag zakreślono na poniedziałek 2 listopada do godz. 10.

W zawartej w projekcie ocenie skutków regulacji napisano, że "termin konsultacji publicznych wynika z faktu, że przedmiotowe rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 6 listopada 2015 r. i z tym dniem nastąpić ma podział Centrum Onkologii oraz powstać ma Śląski Instytut Onkologii".

W uzasadnieniu projektu wskazano, że podział Centrum Onkologii następuje z inicjatywy ministra właściwego ds. zdrowia. Wśród korzyści, jakie ma przynieść powołanie Śląskiego Instytutu Onkologii wskazano m.in. powstanie wysoko wyspecjalizowanego ośrodka onkologicznego mającego dominującą pozycję na terenie Polski południowej; racjonalne dysponowanie środkami pieniężnymi; pogłębienie prowadzonych w Gliwicach badań i rozbudowę Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów. W uzasadnieniu napisano, że uniezależnienie od Centrum Onkologii w Warszawie spowoduje m.in. możliwość swobodnej sprzedaży produkowanego w Gliwicach radiofarmaceutyku FDG oraz zacieśnienie współpracy z ośrodkami za granicą i w kraju.

Według autorów regulacji, podział Centrum Onkologii odbędzie się bez jakichkolwiek skutków finansowych dla budżetu państwa. Szacowane na ok. 200 tys. zł koszty techniczno-administracyjne ponieść ma Centrum Onkologii i nowopowstały Śląski Instytut.

W uzasadnieniu wskazano, że w oddziale w Gliwicach zatrudnionych jest 1472 osób, w tym 216 lekarzy, 256 pielęgniarek i 1086 osób innego personelu medycznego. Baza oddziału w Gliwicach obejmuje 479 łóżek szpitalnych. W 2014 r. hospitalizowano w nim ponad 27 tys. pacjentów; udzielono ponad 177 tys. porad ambulatoryjnych. Rocznie, jak oszacowano, leczonych jest tam ok. 35 tys. pacjentów.

W połowie października w listach otwartych do ministra zdrowia Mariana Zembali oraz premier Ewy Kopacz kierownicy klinik i zakładów naukowych z obu Instytutów zwrócili się z prośbą o pilne przyjęcie rozporządzenia w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii i Hematologii, jednocześnie ocenili jednak, że zaawansowany proces połączenia nie daje możliwości równoległego wszczęcia i prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie wydzielenia oddziału w Gliwicach.

Ich zdaniem „czynione propozycje wydzielenia oddziału w Gliwicach godzą w interes znanych i cenionych państwowych osób prawnych, a także budzą podejrzenie działania na szkodę instytutów i stanowią przejaw lekceważenia wniosków dyrekcji, rad naukowych i związków zawodowych".

Centrum Onkologii zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów w 1951 r. Instytut ma siedzibę w Warszawie oraz dwa oddziały zamiejscowe – w Gliwicach i w Krakowie.