W wykazie chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stać się podstawą do odmowy wjazdu cudzoziemca do Polski są też dur brzuszny i dury rzekome (A, B i C), dur wysypkowy, dżuma, ospa prawdziwa i lekooporna gruźlica pozapłucna.

Na liście umieszczono również powodujące wysoką śmiertelność wśród ludzi gorączki krwotoczne (zwłaszcza wywołane wirusami Ebola i Marburg) i grypę wywołaną nowym szczepem wirusa (w szczególności szczepem pandemicznym lub wysoce zjadliwymi szczepami odzwierzęcymi), a także zakażenia wirusami powodującymi zespół ostrej niewydolności oddechowej.

W uzasadnieniu rozporządzenia zaznaczono, że uwzględniono w nim również możliwość pojawienia się nowych niebezpiecznych, nieznanych dotąd chorób, które mogą być ogłoszone przez ministra zdrowia.

"Od połowy lat 70. ubiegłego wielu pojawiło się (lub odkryto) ok. 30 wcześniej nieznanych patogenów chorobotwórczych takich jak m.in. Ebola, SARS, grypa H5N1, MERS-CoV, które stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego" - czytamy.

Zgodnie z rozporządzeniem wystąpienie u cudzoziemca jednej z groźnych chorób zakaźnych można podejrzewać w przypadku, gdy nie dawniej niż wynosi najdłuższy okres jej wylęgania przebywał na obszarze, który został uznany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za obszar dotknięty epidemią tej choroby.

Podejrzenie może dotyczyć także osoby, która przebywała na obszarze epidemicznego lub endemicznego występowania zachorowań na daną chorobę i stwierdzi się u tej osoby występowanie właściwych objawów chorobotwórczych.

Kolejny z opisanych w rozporządzeniu przypadków dotyczy osób, które miały kontakt ze źródłem zakażenia, a charakter biologicznego czynnika chorobotwórczego wywołującego chorobę zakaźną i okoliczności kontaktu uzasadniają podejrzenie zakażenia.

W uzasadnieniu rozporządzenia zaznaczono, że w wykazie znalazły się te choroby zakaźne, które charakteryzują się nie tylko ciężkim przebiegiem klinicznym i wysoką śmiertelnością, lecz wykazują również duży potencjał przenoszenia się z człowieka na człowieka drogą oddechową, przez skażenie żywności lub wody albo przez wektory, co może nieść ryzyko ich epidemicznego szerzenia się na terenie kraju, w szczególności w sytuacji masowego napływu osób zakażonych przez granicę.

"Choroby zakaźne objęte przepisami rozporządzenia należą (...) do chorób mających istotny wpływ na zdrowie publiczne oraz wykazujących potencjał szerzenia się epidemicznego w skali międzynarodowej. Równocześnie, zgodnie z niedyskryminacyjnym charakterem przepisów rozporządzenia, w wykazie ujęto wyłącznie te choroby, które podlegają zwalczaniu również u obywateli polskich" - czytamy dalej.

Zgodnie z uzasadnieniem, przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie przede wszystkim w sytuacji skierowania przez WHO do państw członkowskich rekomendacji obejmujących odmowę wjazdu osób zakażonych lub podejrzanych o zakażenie z określonego obszaru (tzw. kordon sanitarny wokół obszaru zakażonego), o ile nie są one w stanie udokumentować swojego statusu szczepień lub też szczepienie przeciw tym chorobom nie istnieje.

"Podstawową procedurą postępowania w przypadku osób podejrzanych o zachorowanie na choroby zakaźne wymienione w (...) rozporządzeniu jest podjęcie działań leczniczych i przeciwepidemicznych, takich jak izolacja w warunkach hospitalizacji, która pozwoli na przeprowadzenie pełnej diagnostyki mikrobiologicznej. Takie postępowanie jest uzasadnione nie tylko motywami humanitarnymi, ale ma również zasadnicze znaczenie z punktu widzenia możliwości podjęcia działań przeciwepidemicznych w związku z ryzykiem szerzenia się choroby zakaźnej wobec innych osób, które były narażone na kontakt z chorym" - podkreślono.

Poprzednie rozporządzenie, w którym znajdowała się lista chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może być powodem odmowy wjazdu cudzoziemca do Polski wygasło 1 maja br. w związku z uchyleniem podstawy prawnej do jego wydania.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.