Z informacji opublikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na stronie internetowej wynika, że do zadań szkolnego personelu należą:
- wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
- świadczenie grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
- kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
- czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
- sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
- doradzanie dyrektorowi szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
- udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Opieką objęte są uczniowie przez cały czas pobytu w jednostkach edukacyjnych. Od pierwszej klasy aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Dodatkowo prawa do świadczeń przysługują dzieciom biorącym udział w zajęciach szkolnych zerówek.

Badania bilansowe i testy przesiewowe wykonywane są w następujących terminach:
• roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
• klasa III szkoły podstawowej;
• klasa V szkoły podstawowej;
• klasa I gimnazjum;
• klasa I szkoły ponadgimnazjalnej
• ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia.

Dziecko chorujące przewlekle lub niepełnosprawne – wymagające na co dzień określonych zabiegów wykonywanych w szkole – znajduje się również pod opieką pielęgniarki szkolnej. Na podstawie zlecenia lekarskiego i w kontakcie z lekarzem POZ ucznia – pielęgniarka szkolna, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, realizuje zabiegi i procedury medyczne konieczne do wykonania u ucznia podczas pobytu w szkole.

W sytuacjach nagłych, jeśli stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych.

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia