Od 1 stycznia 2016 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej. Tym samym zatrudnieni nie będą już musieli dostarczać pracodawcom papierowych dokumentów.

Minister Pracy i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego. Przygotowanie nowego aktu wykonawczego wynika z konieczności dostosowania treści rozporządzenia do ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (ustawa czeka na podpis prezydenta). Nowością jest to, że w każdym przypadku (a nie jak dotychczas po 30 dniach niezdolności do pracy) lekarz, wydając zaświadczenie lekarskie, będzie miał obowiązek ustalić, czy stan zdrowia chorego wymaga przeprowadzenia dalszej rehabilitacji leczniczej. Z kolei medyk, wystawiając zwolnienie na czas opieki nad członkiem rodziny przebywającym w szpitalu, będzie zobowiązany do opisania, jak długo ma trwać leczenie. Takie zwolnienie będzie mogło być wystawiane nawet w trakcie terapii co 14 dni.
Projekt rozporządzenia określa także zasady wydawania e-zwolnień. Ich wystawianie zniesie obowiązek dostarczania pracodawcom mającym profil informacyjny papierowych dokumentów. Tacy płatnicy składek zostaną poinformowani o zaświadczeniach lekarskim automatycznie przez elektroniczny system.
W przypadku osób zatrudnionych u kilku pracodawców niemających profilu informacyjnego lekarz będzie zobowiązany wystawić taką liczbę zaświadczeń, jakiej zażąda chory. Natomiast gdyby chory zapomniał zgłosić lekarzowi, że potrzebuje kilka dokumentów potwierdzających chorobę, to będzie mógł zgłosić się po nie w późniejszym terminie.
Jednocześnie projekt rozporządzenia wprowadza zasadę, że jeśli pacjent zgubi wydruk zaświadczenia lekarskiego pochodzącego z systemu teleinformatycznego, to lekarz wyda mu kolejne.
286 tys. płatników składek mających profil informacyjny będzie otrzymywać e-zwolnienia
13 mln ubezpieczonych będzie od 1 stycznia 2016 r. otrzymywać e-zwolnienia
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji