Lekarze będą wystawiać elektroniczne zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy. Zyska ZUS, który będzie mógł na bieżąco kontrolować zwolnienia lekarskie poniżej 7 dni. Takie rozwiązanie zakłada rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Wczoraj sejmowa komisja polityki społecznej i rodzinnej zajęła się sprawozdaniem przygotowanym przez podkomisję rynku pracy. Zgodnie z projektem ustawy lekarze będą musieli potwierdzać elektroniczne zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy. Będzie to możliwe przy wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu zgodnego z ustawą z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.). Przy czym medycy, którzy nie mają e-podpisu, swoją tożsamość potwierdzą, korzystając z profilu zaufanego ePUAP spełniającego warunki ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).
Podpisane przez lekarza zwolnienie będzie trafiać na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. E-zwolnienie oprócz danych chorego i płatnika będzie zawierać numer statystyczny choroby ubezpieczonego oraz informacje, czy chory może chodzić. Aby ograniczyć błędy, ZUS ma bezpłatnie udostępnić lekarzom dane zawarte w: Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych, Centralnym Rejestrze Płatników Składek oraz w Centralnym Rejestrze Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przy czym wystawiający zaświadczenie o chorobie będzie musiał potwierdzić u ubezpieczonego prawdziwość danych i informacji udostępnionych przez ZUS.
W przypadku osób zatrudnionych przez firmy niemające e-profilu w ZUS lekarz będzie wystawiać papierowe zaświadczenie o niezdolności do pracy. Będzie to wydruk z systemu teleinformatycznego. Aby nie było wątpliwości co do autentyczności tego dokumentu, medyk będzie musiał dodatkowo opatrzyć go podpisem i pieczątką.
Procedowany dokument zawiera także rozwiązania umożliwiające liczenie podstawy zasiłku chorobowego dla przedsiębiorców z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Tym samym ta grupa ubezpieczonych będzie traktowana tak samo jak pracownicy.
Nowe przepisy będą wchodzić w życie w kilku etapach. Pierwsze z nich mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Prace w komisji sejmowej