Nie tylko pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej uzyskają możliwość zlecania i wystawiania recept na więcej rodzajów leków oraz wyrobów medycznych – przepisy zwiększające ich kompetencje zostały właśnie skierowane do konsultacji społecznych.

Chodzi o projekt zmian ministra zdrowia w rozporządzeniu w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.
Zakłada on rozszerzenie katalogu leków oraz wyrobów medycznych, na które recepty bądź zlecenia będą mogły wystawiać pielęgniarki i położne, a także które będą mogły być przez nie samodzielnie ordynowane.
Celem regulacji jest, zdaniem autorów projektu, poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne bez konieczności wizyty lekarskiej, a także dostosowanie uprawnień obu grup zawodowych do zmieniających się potrzeb zdrowotnych oraz demografii. A do tego poprawa statusu zawodowego pielęgniarek i położnych.
Resort zdrowia przewiduje możliwość wydawania recept i zlecania preparatów zawierających dwie nowe substancje czynne, które są przepisywane pacjentom z chorobami dróg moczowych. Będą one mogły być zlecane w ramach porady pielęgniarki lub położnej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) oraz w określonym zakresie – w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) (w ramach porady pielęgniarskiej z zakresu diabetologii, kardiologii i chirurgii ogólnej oraz porady położnej z zakresu położnictwa i ginekologii) po przeprowadzeniu badania fizykalnego.
Zwiększy się również grupa leków, którymi pielęgniarki i położne będą mogły samodzielnie leczyć przewlekłe i trudno gojące się rany (czyli m.in. odleżyny, przewlekłe owrzodzenia podudzi, oparzenia skóry wszystkich stopni), a także przy wspomaganiu leczenia tych mniejszych, powierzchniowych, które powstały na skutek urazu, krwawią bądź są narażone na zakażenie.
Do katalogu wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne będą mogły wydać zlecenie, dodane zostają cewniki urologiczne niepowlekane. Z drugiej strony resort zdrowia rozwiewa wątpliwości interpretacyjne, wskazując wprost, że pielęgniarki i położne mogą zlecać opatrunki hydrożelowe nie tylko w formie plastrów, lecz także w formie żelu. Podobne doprecyzowanie ma miejsce w przypadku pasków diagnostycznych do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu oraz igieł do insulin.
Z zakresu badań diagnostycznych pielęgniarki zyskają możliwość wystawienia skierowania na badanie stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL oraz trójglicerydów. To pokłosie zmian wprowadzonych w POZ, zgodnie z którymi pielęgniarki POZ mogą udzielać świadczeń profilaktycznych w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia. Z kolei katalog badań mikrobiologicznych rozszerzono o test antygenowy wykrywający SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek.
Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po jego ogłoszeniu. ©℗
Zmiana przepisów zwiększy kompetencje:
  • ok. 36 tys. pielęgniarek,
  • ponad 6,6 tys. położnych
które zostały zgłoszone do realizacji świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji społecznych