Orzeczenie wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawie kosztów postępowania jest „innym orzeczeniem”, o którym mowa w kodeksie postępowania cywilnego. Stanowi więc tytuł egzekucyjny, któremu sąd może nadać klauzulę wykonalności. Umożliwi to ściągnięcie kosztów od szpitala, w którym popełniono błąd medyczny – orzekł Sąd Najwyższy.
Wojewoda łódzki, reprezentujący Skarb Państwa, wniósł o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu miejscowej wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawie kosztów postępowania przed tą komisją. Miały być ściągnięte od spółki – właściciela placówki medycznej, która była stroną postępowania przed komisją.
Sąd rozpatrujący wniosek odmówił jednak nadania klauzuli wykonalności, bo stwierdził, że nie ma ku temu podstaw. Zdaniem sądu orzeczenie komisji nie stanowi tytułu egzekucyjnego w rozumieniu art. 777 par. 1 pkt 3 k.p.c. Nie jest bowiem ani zaświadczeniem wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, o którym mowa w art. 67k ust. 4 ustawy o prawach pacjenta (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1876 ze zm.), ani zaakceptowaną propozycją świadczenia odszkodowawczego przedłożoną przez ubezpieczyciela zgodnie z art. 67k ust. 8 tej ustawy.
Wojewoda odwołał się od tego orzeczenia. Wskazał, że zgodnie z art. 67l ust. 4 ustawy o prawach pacjenta kwotę stanowiącą równowartość kosztów uiszcza się na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. Przepis ten i pozostałe regulacje ustawy nie wskazują, że koszty postępowania przed wojewódzką komisją są dochodami budżetowymi podlegającymi egzekwowaniu zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Skoro jest to orzeczenie urzędowe, powinno stanowić tytuł egzekucyjny określony w przepisach k.p.c. A jako tytuł egzekucyjny może zostać przez sąd opatrzone klauzulą wykonalności.
Co do tej kwestii łódzki sąd rozpoznający zażalenie wojewody powziął poważne wątpliwości prawne, które przedstawił do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.
SN, obradując na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów, uznał, że sprawa jest istotnym zagadnieniem prawnym i zdecydował o wydaniu uchwały. Stwierdził w niej, że orzeczenie wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ustalające wysokość kosztów postępowania stanowi tytuł egzekucyjny i może zostać zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Spełnia bowiem wymogi tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 777 par. 1 pkt 3 k.p.c., czyli jest wskazanym w kodeksie innym niż sądowe orzeczeniem, które z mocy ustawy podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. ©℗
orzecznictwo
Uchwała Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2023 r., sygn. akt III CZP 117/22. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia