Jeszcze w tym roku poznamy minimalną liczbę miejsc w dziedzinach medycyny laboratoryjnej, w których będą mogli specjalizować się diagności – przepisy wykonawcze umożliwiające im podjęcie kształcenia specjalizacyjnego dotowanego przez państwo zostały skierowane do konsultacji społecznych.

Mowa o rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie trybu przyznawania liczby dofinansowanych ze środków budżetu państwa miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek szkolących w dziedzinach medycyny laboratoryjnej.
Przypomnijmy, w kwestii kształcenia specjalizacyjnego (które dotąd było w całości finansowane przez samych diagnostów) samorząd zawodowy złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślał wtedy, że inne zawody mogą w tym zakresie liczyć na wsparcie państwa, co jego zdaniem stanowiło nierówne traktowanie. Ostatecznie w ustawie z 15 września br. o medycynie laboratoryjnej (która obecnie czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw) zawarto przepisy, które umożliwiają dofinansowywanie z budżetu państwa szkoleń diagnostów w ramach funduszy posiadanych przez ministra zdrowia.
W myśl projektu rozporządzenia do 1 grudnia jednostki szkolące diagnostów (a zgodnie z danymi resortu zdrowia jest ich 11) muszą przekazać ministerstwu informacje o planowanej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych. Gdyby okazało się, że jest ich więcej niż miejsc dofinansowywanych w danym roku, minister dokona proporcjonalnego podziału w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej dla poszczególnych jednostek. Resort z kolei do połowy grudnia ma podać minimalną liczbę miejsc szkoleniowych w określonych dziedzinach, maksymalną kwotę dofinansowania jednego miejsca dla specjalizacji rozpoczynanych w 2023 r. oraz maksymalną kwotę, którą przeznacza się na szkolenie specjalizacyjne w określonych dziedzinach.
Przepisy mają wejść w życie następnego dnia po ich ogłoszeniu. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach