Czym są Fundusze Norweskie?

Fundusze Norweskie i EOG to bezzwrotna pomoc przyznawana 16 państwom Europy Środkowej, Południowej oraz krajom bałtyckim, które po 2004 roku stały się członkami Unii Europejskiej, a także przystąpiły do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obok Norwegii darczyńcami są Islandia i Liechtenstein, które w zamian za przekazywane dotacje otrzymują dostęp do wewnętrznego rynku wspólnoty. Warto podkreślić, że Polska jest największym beneficjentem środków pochodzących z tego źródła, a w dotychczasowych dwóch edycjach Funduszy zrealizowano projekty łącznie za ponad miliard euro. Subwencje z Funduszy Norweskich są przeznaczane m.in. na rozwój przedsiębiorczości, innowacyjne badania naukowe, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz poprawę jakości usług medycznych oferowanych przez publiczny sektor ochrony zdrowia.

Program „Zdrowie”

Jednym z elementów realizowanej obecnie III edycji Funduszy Norweskich jest program „Zdrowie”, którego operatorem jest Ministerstwo Zdrowia, a partnerem ze strony Norwegii czyli Państwa-Darczyńcy, Norweski Dyrektoriat do spraw Zdrowia. Koszt tego przedsięwzięcia to około 23,5 milionów euro, z czego 20 milionów to dotacja pochodząca z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a pozostała część sumy, czyli 3,5 miliona, to środki z budżetu państwa. Celem Programu „Zdrowie” jest poprawa profilaktyki i zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. dzięki realizacji projektu predefiniowanego „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia”.
Fot. materiały prasowe
Jak telemedycyna wspiera ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu?
Aby lepiej zrozumieć założenia projektu warto wyjaśnić, czym jest telemedycyna. Najprościej mówiąc, telemedycyna to forma świadczenia usług medycznych na odległość. Największą zaletą tej formy udzielania świadczeń jest to, że opieka medyczna może być świadczona w każdym miejscu. Możliwość bycia pod stałą kontrolą lekarza specjalisty, bez konieczności wychodzenia z domu, to milowy krok dla rozwoju sektora ochrony zdrowia, a przede wszystkim dla zmniejszania różnic w dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Miejsce zamieszkania nie decyduje o możliwościach dbania o zdrowie. Korzystanie ze specjalistycznej opieki lekarskiej wymaga jedynie dostępu do internetu. Norwegia w trosce o zdrowie swoich obywateli systematycznie poszerza pakiet zdalnych usług medycznych, z których można skorzystać bez wychodzenia z domu. Teraz, dzięki partnerstwu z Norweskim Centrum Badań nad e-Zdrowiem, wspólnie pracujemy nad tym, by oferta telemedyczna była również coraz bogatsza w Polsce i dostępna dla większości pacjentów bez względu na to, czy mieszkają w dużym mieście, czy w niewielkiej miejscowości.
Warto zauważyć, że wpływ telemedycyny na ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu to nie tylko możliwość korzystania z opieki medycznej w dowolnym miejscu.

Rozwiązania stworzone i przetestowane dzięki Funduszom Norweskim i współpracy z ekspertami norweskimi i polskimi pozwolą m.in. skrócić czas oczekiwania na otrzymanie specjalistycznej pomocy medycznej, a także poprawić jakość świadczeń zdrowotnych.

W partnerstwie cele osiąga się łatwiej
W ramach wspólnych działań w projekcie „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia” powołano specjalne, międzynarodowe zespoły ekspertów, które w oparciu o wiedzę i doświadczenie norweskich partnerów i polskich specjalistów opracowały konkretne rozwiązania z zakresu telemedycyny. Przygotowane w trakcie prac poszczególnych zespołów procedury telemedyczne, znajdą zastosowanie w takich dziedzinach medycyny jak: położnictwo, kardiologia, psychiatria, geriatria, opieka paliatywna, diabetologia, czy wsparcie pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe. Wśród zaproponowanych przez ekspertów modeli znalazły się:
• telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca,
• opieka nad pacjentami z chorobami geriatrycznymi przy pomocy narzędzi umożliwiających identyfikację niedożywienia, sarkopenii (postępującej z wiekiem utraty masy mięśniowej) oraz zespołu kruchości,
• zastosowanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji,
• telemonitoring w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc,
• telediabetologia z wykorzystaniem teleokulistyki do diagnozowania i leczenia zmian cukrzycowych,
• kompleksowy telemonitoring w opiece okołoporodowej.
W praktyce opracowane usługi telemedyczne znacznie ułatwią korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej osobom starszym, kobietom w ciąży, oraz tym pacjentom, którzy zmagają się z chorobami wdziedzinach objętych projektem. Modele telemedyczne będą też cennym narzędziem dla samego personelu medycznego i wesprą jego codzienną pracę.
Rozwijamy usługi telemedyczne w Polsce
W celu optymalizacji funkcjonowania usług telemedycznych, wypracowane modele zostaną przetestowane przez szpitale ponadregionalne i instytuty we współpracy z POZ, wyłonione w drodze konkursu.
Wyniki konkursu na przetestowanie modeli zostały już ogłoszone w lipcu br. Aktualnie wybrane w konkursie szpitale i instytuty zawierają umowy, których celem jest przetestowanie modeli telemedycznych. Po zakończeniu fazy testowej powstaną rekomendacje wskazujące, które ze sprawdzanych rozwiązań okazały się najbardziej skuteczne i mogłyby zostać sfinansowane ze środków publicznych. Bieżące informacje dotyczące postępów w realizacji programu „Zdrowie” można znaleźć na stronie https://zdrowie.gov.pl/fn
„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”
Projekt „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia”
jest sfinansowany ze środków Funduszy Norweskich i budżetu państwa
Fot. materiały prasowe