Uwzględniono wiele uwag zgłoszonych do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa – przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski.

W piśmie do współprzewodniczącego zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, z którym zapoznała się PAP, szef MZ zwrócił się ponadto, by zespół rozpatrzył projekt na najbliższym posiedzeniu 16 maja.

Zapowiedział również, że zaktualizowany projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR oraz raport z konsultacji i opiniowania zostanie przekazany zespołowi w poniedziałek 9 maja.

"Mam nadzieję, że ostateczne rozwiązania będą konsensusem wobec zróżnicowanych koncepcji, zamierzeń i niekiedy przeciwstawnych poglądów poszczególnych interesariuszy tegoż projektu ustawy. Na zakończenie uprzejmie przypominam, iż projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa jest kamieniem milowym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z terminem realizacji określonym na III kwartał 2022 r." – napisał szef MZ.

"Nowa konstytucja szpitalnictwa w Polsce"

Minister Adam Niedzielski podkreśla, że ustawa to nowa konstytucja szpitalnictwa w Polsce. Resort podał PAP, że procesie konsultacji i opiniowania, który był bardzo szeroki z racji wagi ustawy, i uczestniczyły w nim oprócz podmiotów medycznych także samorządy, inne resorty, grupy zawodowe, wpłynęło w granicach 1,8 tys. opinii, uwag i spostrzeżeń.

"Chcemy, by ustawa zaczęła obowiązywać od przyszłego roku, ale zapewne obowiązywałby w tym przyszłym roku jeszcze swego rodzaju okres przejściowy, w którym zapewne całość przepisów jeszcze nie będzie obowiązywać" – powiedział minister.

"Ta ustawa wraz z ustawą o jakości to dwa kluczowe projekty z zakresu ochrony zdrowia, które mają ukształtować nowy, propacjencki system opieki medycznej w naszym kraju. Moim zamiarem jest zapewnienie pacjentowi najwyższej jakości leczenia i sprawić, by szpitale nie prowadziły pustej rywalizacji, której wynikiem nie jest wzrost standardów, ale wzrost kosztów" – podkreślił szef MZ.

Do grupy istotnych uwzględnionych uwag zaliczył Niedzielski w piśmie do komisji m.in. to, że powiązano procesy rozwojowe i postępowania naprawczo-rozwojowe w zakresie obowiązku dostosowania działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych, regionalnych i krajowych potrzeb zdrowotnych z finansowaniem z NFZ.

Podmiotem mającym decydujący wpływ na to dostosowanie działalności będzie Agencja Rozwoju Szpitali. Do opiniowania planów rozwojowych i naprawczo-rozwojowych włączono wojewodę. Plan naprawczo-rozwojowy będzie przewidywał restrukturyzację zatrudnienia (przy czym nie obejmie to każdego podmiotu), ale po zaopiniowaniu przez związki zawodowe.

Środek ochronny w postaci ochrony przed egzekucją będzie ograniczony czasowo – do 12 miesięcy od dnia obwieszczenia o wszczęciu postępowania naprawczo-rozwojowego.

Minister wskazał, że w ustawie o działalności leczniczej dopuszczono możliwość tworzenia i prowadzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez związek jednostek samorząd terytorialnego (mechanizm współpracy podmiotów tworzących).

Przekazał też, że zwiększono m.in. wymagania konieczne do objęcia stanowiska prezesa Agencji Rozwoju Szpitali (ukończenie studiów podyplomowych MBA lub stopień naukowy doktora w wyszczególnionych dziedzinach).

W projekcie doprecyzowano też m.in. zasady przeprowadzenia egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego. Zrezygnowano z wyłączenia z sieci szpitali nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Przyjęto rok 2019 jako podstawę określenia minimalnego udziału świadczeń zabiegowych przy kwalifikacji świadczeniodawców do sieci szpitali. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl