Reklama
Chodzi o ustawę z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 64). Wprowadza ona możliwość dochodzenia świadczenia kompensacyjnego za niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), które wystąpiły w ciągu pięciu lat od szczepienia obowiązkowego lub związanego z zagrożeniem epidemicznym, jeśli w związku z nim doszło do ponaddwutygodniowej hospitalizacji lub wstrząsu anafilaktycznego wymagającego obserwacji w szpitalu. Chodzi jednak wyłącznie o przypadki opisane w charakterystyce produktu leczniczego.
Rekompensaty za NOP-y wynoszą od 3 tys. zł w przypadku konieczności obserwacji w związku z szokiem anafilaktycznym aż do 100 tys. zł za hospitalizację powyżej 120 dni. Co istotne, ustawa w ogóle nie odnosi się do śmierci w wyniku zaistnienia NOP – w tym przypadku resort wskazywał konieczność wszczęcia postępowania przed sądem. Świadczenie może zostać powiększone o „dodatki” w przypadku choćby konieczności wykonania zabiegu w znieczuleniu ogólnym i hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii, jednak całkowita kwota wypłacona pacjentowi nie może przekroczyć 100 tys. zł. W tym roku na te świadczenia rząd przeznacza 0,4 mln zł. W ocenie skutków regulacji ustawy mowa jest o ok. 200 wypłatach w tym roku.
Postępowania w sprawach wypłat będą prowadzone przed rzecznikiem praw pacjenta. Wniosek można złożyć w ciągu roku od ostatniego dnia hospitalizacji lub obserwacji, nie później niż pięć lat od szczepienia. Jego wzór ma zostać udostępniony na stronie internetowej RPP.
Na początku stycznia Bartłomiej Chmielowiec mówił w wywiadzie z DGP, że do jego biura wpłynęło już 650 zgłoszeń od pacjentów w sprawie rekompensat. I ze wstępnych analiz wynika, że niektóre wnioski kwalifikowałyby się do wypłaty świadczenia.
Wszczęcie postępowania to koszt w wysokości 200 zł, jednak opłata ta ma być zwracana, jeśli świadczenie zostanie pacjentowi przyznane. Decyzje mają być wydawane w ciągu dwóch miesięcy i będzie na nie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego.
Świadczenie nie będzie przysługiwać, jeśli w sprawie konkretnego NOP-u zostało wcześniej przyznane zadośćuczynienie bądź odszkodowanie przez sąd, a także w przypadku gdy takie postępowanie się toczy. Będzie się ono wliczać do zadośćuczynienia bądź odszkodowania dochodzonego po wykorzystaniu ścieżki przed RPP.
Wejście w życie przepisów oznacza, że wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie można składać już od 12 lutego 2022 r.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 27 stycznia