1363 zł wynosi obecnie maksymalna kwota dopłaty do wyjazdu służącego poprawie stanu zdrowia. Z tej formy wsparcia można skorzystać raz do roku pod warunkiem posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Czy obowiązuje kryterium dochodowe

Pan Andrzej chciałby skorzystać z oferty rehabilitacyjnej jednego z ośrodków. Czy o przyznaniu dofinansowania na ten cel ma znaczenie wysokość jego dochodów?
Co do zasady osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dopłatę do turnusu ze środków PFRON, jeżeli jej przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób i obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na osobę lub 60 proc. w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Ponieważ w I kwartale średnia płaca wynosiła 3895,31 zł, to wspomniane kryterium dochodowe wynosi obecnie 1947,65 zł oraz 2337,18 zł. Przekroczenie tych kwot nie oznacza jednak, że osoba niepełnosprawna w ogóle nie otrzyma dofinansowania do turnusu. W takiej sytuacji wysokość pomocy jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
Podstawa prawna
Art. 10e ust 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 ze zm.).

Czy każdy niepełnosprawny otrzyma dopłatę

Pani Alicja została w ubiegłym roku poszkodowana w wypadku samochodowym. Ze względu na doznany uszczerbek na zdrowiu uzyskała orzeczenie zaliczające ją do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czytelniczka cały czas potrzebuje rehabilitacji ułatwiającej jej codzienne funkcjonowanie. Czy w związku z jej znacznymi kosztami może ubiegać się o dofinansowanie do zajęć?
Osoby wymagające aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności mogą brać udział w turnusach rehabilitacyjnych. Trwa on minimum 14 dni i jest dofinansowywany z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przyznawaniem dopłat do kosztów turnusu zajmują się powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), w których trzeba składać wnioski wraz z dodatkowymi dokumentami. Podstawowym warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest posiadanie ważnego orzeczenia kwalifikującego do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16 lat). Innym dokumentem potwierdzającym uszczerbek na zdrowiu, który może okazać osoba zainteresowana dofinansowaniem jest orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydawane na podstawie odrębnych przepisów.
Podstawa prawna
Art. 10c ust 1 i 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 ze zm.).

Czy wysokość wsparcia jest zróżnicowana

Mama czytelniczki, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, będzie składała wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Czy w związku z tym może otrzymać niższą pomoc niż gdyby miała znaczny uszczerbek na zdrowiu?
Wysokość dofinansowania stanowi określony procent przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Na najwyższą kwotę stanowiącą 27 proc. tej płacy, a obecnie jest to 1051,73 zł mogą liczyć osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do 16 roku życia oraz osoby mające od 16 do 24 lat, które się uczą i nie pracują bez względu na poziom uszczerbku na zdrowiu. Z kolei dla osoby z umiarkowaną i lekką niepełnosprawnością dopłata wynosi odpowiednio 25 proc. i 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia (973,82 zł oraz 895,92 zł). Odrębna kwota pomocy przysługuje też niepełnosprawnemu zatrudnionemu w zakładzie pracy chronionej. Wynosi ona 701,15 zł, co stanowi18 proc. wspomnianej płacy i również jest niezależna od stopnia dysfunkcji zdrowotnej. Przepisy przewidują też, że w przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej kwota dofinansowania do turnusu może być podwyższona do wysokości 35 proc. przeciętnej pensji. Obecnie taka maksymalna dopłata wynosiłaby więc 1363,35 zł.
Podstawa prawna
Par 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz. 1694).

Czy można wybrać dowolny ośrodek

Pani Krystyna będzie składać wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnej córki. Czy miejsce, do którego chce wysłać swoje dziecko może wybrać dowolnie?
Osoba, która ubiega się o dopłatę do wyjazdu musi wybrać ośrodek, który posiada wpis do specjalnego rejestru takich jednostek. Prowadzi go każdy wojewoda, ale na stronie internetowej www.ebon.mpips.gov.pl znajduje się centralna baza danych zawierająca aktualizowane na bieżąco dane o ośrodkach oraz organizatorach turnusów. Ponadto przy wybieraniu ośrodka należy sprawdzić to czy jest on uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami bądź schorzeniami. Ta sama zasada dotyczy też organizatora, który musi być uprawniony do prowadzenia turnusu odpowiadającemu potrzebom zdrowotnym osoby kierowanej.
Podstawa prawna
Par 4 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz. 1694).

Czy zawsze jest dopłata za opiekuna

Rodzic chciałby z chorującym na padaczkę synem wspólnie wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Nie jest jednak w stanie sam sfinansować kosztów pobytu w wybranym ośrodku. Słyszał, że możliwe jest uzyskanie dopłaty na ten cel z PFRON. Czy każdy opiekun niepełnosprawnego dziecka może otrzymać taką pomoc?
Przepisy przewidują wprawdzie możliwość przyznania przez PCPR dofinansowania do wyjazdu na turnus dla opiekuna, jednak wymaga to spełnienia określonych warunków. Taka pomoc może być przyznana o ile zajmuje się osobą z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością lub dzieckiem nie mającym 16 lat. Ponadto wniosek lekarza kierujący na turnus musi zawierać wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem obecności opiekuna. Dodatkowo opiekun nie może być członkiem kadry na takim turnusie, sam nie jest osobą niepełnosprawną i ukończył 18 lub 16 lat (o ile jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby z uszczerbkiem na zdrowiu). Wysokość dofinansowania dla opiekuna wynosi 18 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 701,15 zł.
Podstawa prawna
Par 4 pkt 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz. 1694).

Czy do wniosku potrzebne są dokumenty

Czytelniczka będzie ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Czy oprócz wniosku o jego przyznanie trzeba dołączyć też inne dokumenty?
Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun musi wypełnić wniosek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej. Może go otrzymać w swoim PCPR. Do niego potrzebne będzie też kopia jednego z dopuszczonych przez przepisy orzeczeń oraz wniosek lekarza o skierowanie na turnus oraz oświadczenie o wysokości dochodu. Natomiast już po przybyciu na turnus, w przypadku gdy jego program przewiduje zajęcia fizjoterapeutyczne, osoba niepełnosprawna musi przedstawić zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia. W szczególności powinno zawierać informacje o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
Podstawa prawna
Par 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz. 1694).

Czy są określone reguły pierwszeństwa

Czytelnik będzie po raz pierwszy składał wniosek o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. W swoim PCPR dowiedział się, że ze względu na ograniczoną pulę pieniędzy na ten cel nie wszystkie zostaną rozpatrzone pozytywnie. Czy przepisy określają zasady, kto ma pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy?
Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie brane są pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności osób, które je złożyły oraz wpływ dysfunkcji zdrowotnej na możliwość realizacji kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu. Uwzględnia się też na korzyść takiej osoby fakt, że nie korzystała z dopłaty w roku poprzednim, chociaż nie ma przeciwskazań, aby jeśli powiat dysponuje wystarczającymi środkami, mogła ona co roku otrzymywać takie dofinansowanie. Poza tym przepisy określają, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (również im równoważnymi) oraz osoby niepełnosprawne nie mające ukończonych 16 lat albo 24 lat, jeżeli uczą się i nie pracują. W tym ostatnim przypadku nie ma znaczenia stopień uszczerbku na zdrowiu.
Podstawa prawna
Par 5 ust 11 i 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz. 1694).

Czy powiat sprawdzi wybrany ośrodek

Pani Elżbieta złożyła wniosek o dopłatę do udziału w turnusie dla siebie i niepełnosprawnego dziecka. Czy miejsce, do którego chciałaby wyjechać zostanie zweryfikowane przez PCPR?
Po tym jak opiekun lub osoba niepełnosprawna złoży wniosek o dofinansowanie powiat ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Jeżeli otrzyma on takie wsparcie będzie miał 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie, ale nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, na przekazanie informacji o dokonanym wyborze. Wówczas PCPR w ciągu 7 dni sprawdzi, czy ta jednostka znajduje się w rejestrze wojewody, czy spełnia warunki wynikające z konkretnego schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz czy organizator turnusu ma uprawnienia do jego prowadzenia. Jeżeli któryś z tych warunków nie jest spełniony powiat ma tydzień na poinformowanie o konieczności wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego. Natomiast w sytuacji, gdy przesłanki te są wypełnione PCPR prześle przyznaną kwotę dofinansowania na rachunek bankowy organizatora.
Podstawa prawna
Par 5 ust 8, par 7 i par 8 ust. 1–3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz. 1694).