Obniżenie wymagań dla personelu i tym samym zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły udzielać pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży – to cel nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, która – po blisko pół roku prac – została skierowana do ogłoszenia, ma wejść w życie dzień po publikacji.
Reguluje ona zasady udzielania świadczeń w nowym, zreformowanym systemie psychiatrii dziecięcej. Ma on stworzyć trzystopniową strukturę, którego podstawę stanowić mają placówki na I poziomie referencyjności. Te podmioty rozpoczęły działalność w kwietniu.
Jak podkreślono w uzasadnieniu, zmiany są odpowiedzią na potrzeby samych świadczeniodawców, wskazujących na konieczność doprecyzowania przepisów, a także obniżenia niektórych wymagań. Jak się bowiem okazało, „niewystarczający potencjał kadrowy stanowi podstawową barierę ograniczającą możliwość wyboru realizatorów świadczeń”. Istotnie, w pierwszym etapie konkursu wyłoniono niespełna 140 zespołów I poziomu, podczas gdy planowano ich 300. Tymczasem na kolejnych poziomach wymogi kadrowe są bardziej restrykcyjne.
W rozporządzeniu m.in. obniżono wymagania dla osób prowadzących psychoterapię (do 600 godzin szkolenia podyplomowego), na II poziomie wprowadzono fakultatywność, jeśli chodzi o organizację zespołu leczenia środowiskowego (zamiast dotychczasowego obowiązku). Z kolei na III poziomie zaproponowano odejście od obowiązku organizacji oddziału dziennego. Doprecyzowano także przepisy dotyczące dostępu do izby przyjęć, szpitalnego oddziału ratunkowego lub działu przyjęć.
Doprecyzowano też przepisy, w konsekwencji umożliwiając dzieciom i młodzieży korzystanie ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych bez skierowania. Celem jest taka organizacja opieki, aby do lekarza psychiatry trafiały wyłącznie osoby wymagające diagnozy psychiatrycznej.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie skierowane do ogłoszenia