Inwestycje nieprzekraczające 2 mln zł nie będą musiały uzyskać opinii o celowości inwestycji (OCI). Tym samym opiniowaniu nie będą podlegać np. zakupy drobnego sprzętu diagnostycznego. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przyjęty w piątek przez Radę Ministrów.
Wprowadza on pełną elektronizację i upraszcza proces oceny wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Wnioski będą składane i procedowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Wniosek i jego ocena będą dotyczyć całości inwestycji, a nie jak dotychczas jej poszczególnych elementów.
Nowela rozszerza też krąg podmiotów, dla których pozytywna opinia o celowości inwestycji (OCI) będzie warunkiem jej dofinansowania ze środków publicznych oraz uzyskania kontraktu z NFZ. Chodzi o placówki utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Ma to na celu zobowiązanie lecznic, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne ze środków budżetu państwa, do uzyskiwania OCI.
Zniesiona zostanie konieczność ubiegania się o opinię w przypadku inwestycji nieprzekraczających 2 mln zł. Jednocześnie wzmocniona ma być merytoryczna ocena przedsięwzięć strategicznych – dla tych przekraczających 50 mln zł (np. budowa szpitala) wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych, która będzie nowym organem opiniodawczo-doradczym, powołanym przy ministrze zdrowia.
OCI będzie ważna przez trzy lata (obecnie opinie są wydawane bezterminowo).
Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 2021 r.
To już drugie podejście do zmian w systemie IOWISZ – nad projektem w tej sprawie toczyły się prace już w poprzedniej kadencji rządu, nie zostały jednak ukończone.
Przypomnijmy – inwestycje na rynku usług zdrowotnych już teraz podlegają ocenie. OCI jest ważnym elementem przy decyzjach o rozdzielaniu pieniędzy. Wnioski składa się do wojewody lub – w szczególnych przypadkach – do ministra zdrowia. Służy temu wprowadzony w 2016 r. IOWISZ. Przyjęty projekt idzie o krok dalej – uzależnia kontraktowanie świadczeń z NFZ od posiadania pozytywnej OCI. Jak tłumaczył minister Łukasz Szumowski w wywiadzie dla DGP, to element polityki, która ma zracjonalizować inwestycje w ochronie zdrowia i zapobiec jałowej konkurencji na tych samych obszarach.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd