Natężenie bólu w skali od 0 do 10, jego wpływ na nastrój, sen, codzienne funkcjonowanie i pracę zawodową, charakter bólu (tępy, piekący, stały, napadowy) – to część parametrów, które trzeba będzie określić w „Karcie oceny natężenia bólu”.
Resort zdrowia skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych, wracając tym samym do koncepcji, której nie udało się sfinalizować w poprzedniej kadencji. Podobny projekt został opublikowany w maju 2018 r., ale po podsumowaniu uwag w styczniu 2019 r. nie trafił już do dalszych prac. Nowy projekt różni się od poprzedniego przede wszystkim tym, że dotyczy leczenia w poradniach, podczas gdy tamten obejmował również placówki udzielające świadczeń w warunkach stacjonarnych i całodobowych.
W ocenie projektodawców zobowiązanie do dokonywania oceny bólu i dokumentowania tego faktu znacząco wpłynie na dostęp do terapii przeciwbólowej. Założeniem projektu jest, by taka ocena była dokonywana zawsze za pomocą tej samej skali. Temu służyć ma karta, której wzór jest załącznikiem do projektu. Został on opracowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu.