365 dni na realizację elektronicznej recepty i możliwość wypisania leków na 360 dni stosowania – to zmiany, które wchodzą w życie w najbliższą sobotę.
Reklama
Wtedy zacznie obowiązywać ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. poz. 1590). Choć duża część wprowadzanych przez nią rozwiązań została odłożona w czasie, niektóre zmiany pacjenci odczują od razu.
Już od 7 września będzie można przepisać na jednej e-recepcie leki na okres 360 dni stosowania. Obecnie też można to zrobić, ale istnieje ograniczenie – ilość produktu leczniczego na jednej recepcie nie może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania, czyli trzeba wystawić co najmniej trzy. Ograniczenie pozostanie dla recept papierowych. Natomiast pielęgniarka lub położna będzie mogła wystawić e-receptę na 180 dni.
Jeszcze bardziej istotne dla pacjentów wydaje się wydłużenie terminu realizacji recepty. Obecnie nie może on przekroczyć 30 dni od jej wystawienia. Po zmianach – w przypadku recepty w postaci elektronicznej – termin ten będzie wynosił 365 dni, z tym że w przypadku, gdy pacjent nie wykupi jej w ciągu 30 dni od wystawienia albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”, to recepta ta będzie realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły. Wydłużenie terminu nie będzie jednak dotyczyło wszystkich leków, wyłączono z tego przepisu m.in. środki odurzające i substancje psychotropowe, które w dalszym ciągu będzie można wykupić wyłącznie w ciągu 30 dni od wystawienia recepty.
Poza tym, realizując e-receptę, będzie można użyć dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (są one wydawane od marca br.). Wystarczy, że pacjent przyłoży go do czytnika w aptece. Będzie to kolejny sposób uwierzytelnienia – poza podaniem klucza dostępu do recepty albo kodu wraz z numerem PESEL.
Nowa ustawa znacznie poszerzyła krąg osób, którym można wystawić recepty pro familiae (dla członków rodziny). Te zmiany również wchodzą w życie w sobotę. Oznacza to, że lekarz będzie mógł przepisać leki nie tylko najbliższym krewnym (teraz to m.in. współmałżonek, dzieci i rodzice), ale również osobom pozostającym we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii bocznej (do stopnia pokrewieństwa pomiędzy dziećmi rodzeństwa). Przy czym dla zdefiniowania pojęcia „wspólnego pożycia”, które ma charakter nieostry, przyjęto katalog osób, które z mocy prawa podlegają wyłączeniu w przypadku postępowania karnego.
W sobotę wejdą w życie również istotne dla placówek medycznych przepisy dotyczące składania raportów o wolnych terminach. Zniesiony zostanie m.in. wymóg przesyłania informacji o pierwszym wolnym terminie każdego dnia roboczego do godz. 10. To zmiana, o którą apelowały placówki medyczne, dla których takie raportowanie było zbyt dużym obciążeniem. Resort zrezygnował zatem z wymogu godzinowego.
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 7 września