Ministerstwo Zdrowia skierowało w środę do konsultacji projekt rozporządzenia, zmieniającego wysokość wynagrodzenia zasadniczego części lekarzy rezydentów.

Projektowane rozporządzenie – jak wskazano w jego uzasadnieniu - stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Konieczność wydania nowego aktu wynika z realizacji, zmienionej w lipcu br., ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z tą ustawą, w 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze, będące podstawą do ustalenia koniecznej podwyżki, jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji (1,05) oraz kwoty 4200 zł brutto. W bieżącym roku stanowi zatem kwotę 4410 zł.

Wynagrodzenia rezydentów kształtowane są w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od dziedziny medycyny. MZ podnosi, że na dzień 1 lipca 2019 r. jedynie lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych nie osiągnęli jeszcze poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Muszą więc otrzymać podwyżkę stanowiącą minimum 20 proc. różnicy między ustalonym najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, a ich wynagrodzeniem zasadniczym obowiązującym na 1 lipca 2019 r.