Osoby wykonujące zawody medyczne – np. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci – będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.
Taką możliwość da im przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Nowela uchyli przepis, który stanowi, że ustawa ta nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, w których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają regulujące je przepisy. Dzięki tej zmianie m.in. lekarze, pielęgniarki, farmaceuci czy fizjoterapeuci będą mogli przystąpić do innej specjalizacji niż przypisana do ich zawodu. W praktyce oznacza to, że lekarz będzie mógł uzyskać tytuł specjalisty np. w psychoseksuologii czy psychoterapii dzieci i młodzieży, choć w katalogu dziedzin określonych dla lekarzy i lekarzy dentystów nie ma takiej specjalizacji. Analogicznie farmaceuta czy fizjoterapeuta będzie mógł odbyć szkolenie specjalizacyjne np. w dziedzinie zdrowia publicznego. Co istotne, osoby, które wykonywać będą zawód w dziedzinie, w której uzyskały tytuł specjalisty, będą podlegać przepisom regulującym te dziedziny, a nie ich pierwotny zawód.
Poza tym minister zdrowia – na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym – będzie mógł uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. Jest to spełnieniem postulatów lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży. Dzięki temu nie będą musieli oni odbywać szkolenia specjalizacyjnego, by uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży – nowej specjalizacji, wprowadzonej tym roku.
Zastrzeżenia do projektu zgłaszała Naczelna Rada Lekarska. Wnosiła o nieobejmowanie zawodów lekarza i lekarza dentysty tą nowelizacją, argumentując, że jedynym trybem uzyskiwania przez nich tytułu specjalisty powinien być tryb szkolenia specjalizacyjnego. W ocenie samorządu jest też nie do przyjęcia, że lekarz niektóre świadczenia zdrowotne miałby wykonywać jako osoba wykonująca zawód lekarza, a niektóre – poza zakresem wykonywania tego zawodu. Resort uznał jednak, że zasadne jest, by lekarz miał możliwość specjalizowania się również w dziedzinie nieprzypisanej do tego zawodu.
Po wprowadzeniu specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży ok. 450 osób wystąpiło o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd