Nadzór farmaceutyczny wydał decyzję o cofnięciu naszej spółce zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Powodem była utrata rękojmi należytego prowadzenia placówki. Decyzja ta została wydana jednak bez opinii okręgowej rady aptekarskiej. Czy taka opinia nie powinna być wyrażona? Czy bez tej opinii decyzja jest ważna?
Z art. 99 ust. 2 prawa farmaceutycznego (dalej: p.f.) nie wynika, aby cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki było uzależnione od opinii organu samorządu aptekarskiego. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Tak więc decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej podejmuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny bez współdziałania z organem samorządu aptekarskiego. Ten jednak oczywiście na podstawie ogólnej kompetencji może taką opinię wydać.
Wyjaśnił tę kwestię Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 kwietnia 2019 r., sygn. akt II GSK 745/17. Wskazał on, że z art. 29 pkt 5 i art. 39 ust. 1 pkt 10 ustawy o izbach aptekarskich (dalej: u.i.a.) wynika kompetencja do wydania opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwolenia na prowadzenie apteki. Rzecz w tym jednak, że tym kompetencjom nie towarzyszy prawny obowiązek organów podejmujących decyzje w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia zwrócenia się o nią. Zdaniem NSA nie można wyprowadzić takiego obowiązku z art. 37ap ust. 1 i 2 p.f. ani z art. 7 ust. 2 pkt 7 i art. 29 pkt 5 u.i.a. Z art. 106 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) wynika natomiast, że określony w nim tryb postępowania ma zastosowanie w przypadkach, gdy przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ. Takiego obowiązku nie przewiduje ani art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f., ani art. 101 pkt 4 p.f. Wskazują one jedynie organy zobowiązane do podjęcia określonych rozstrzygnięć. Zgodnie z art. 99 ust. 2 p.f. udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Regulacja ta wskazuje właściwy rzeczowo organ do wydania decyzji. Nie określa natomiast obowiązku inspektora farmaceutycznego do zasięgania opinii samorządu aptekarskiego.
Podsumowując: NSA podkreślił, że organy samorządu aptekarskiego mają prawo wyrażania opinii w sprawach udzielenia i cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Jednak to nie uzasadnia twierdzenia, że organ podejmujący decyzje w takich sprawach ma obowiązek zasięgania takiej opinii.
Podstawa prawna
Art. 29 pkt 5 i art. 39 ust. 1 pkt 10 ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1496 ze zm.).
Art. 37ap ust. 1 pkt 2, art. 99 ust. 2, art. 101 pkt 4 ustawy z 6 września 2001 r. ‒ Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).
Art. 106 ustawy z 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).