Obowiązek rezygnacji z tego wymogu wynika z rządowego dokumentu „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” przyjętego przez Radę Ministrów 28 czerwca zeszłego roku. Zobowiązuje on rząd do zliberalizowania przepisów przez umożliwienie oznaczania podmiotu bez nakładania na niego obowiązku stosowania pieczątki. Uznano, że to nadmierna formalizacja, tym bardziej że utrzymywanie go blokuje proces elektronizacji.

Dlatego resort zdrowia nowelizuje właśnie cztery rozporządzenia: z 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2394), z 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz.U. poz. 490), z 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców (Dz.U. poz. 403), z 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 2718).

W pierwszym z projektów zapisano, że zamiast pieczątki można będzie zastosować podpis zawierający imię i nazwisko oraz numer wykonywania zawodu w przypadku lekarza zlecającego badanie lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku innej osoby upoważnionej do zlecenia badania. W formularzach sprawozdań z badania – imię i nazwisko oraz numer wykonywania zawodu osoby wykonującej badanie oraz osoby upoważnionej do jego autoryzacji.

Z projektu dotyczącego fizjoterapeutów zniknie wymóg stosowania pieczątek na kartach szkolenia. Podobnie będzie w przypadku szkoleń osób związanych w bezpieczeństwem komórek, tkanek i narządów. W projektowanym rozporządzeniu obok pieczęci jednostki, w której odbywa się szkolenie, albo jej kierownika, można będzie – zamiennie – stosować jej nazwę i adres albo imię, nazwisko i podpis jej kierownika.

W projekcie dotyczącym wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń terytorium Polski (wydawanym na podstawie zaświadczenia wystawionego przez instytucję właściwą państwa członkowskiego UE/EFTA, w którym wyraża ona zgodę na kontynuowanie leczenia lub na planowe leczenie w Polsce), poza rezygnacją z pieczątek, zaproponowano również pewne zmiany uaktualniające.

Wszystkie znowelizowane rozporządzenia mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji. 

Etap legislacyjny

Projekty w konsultacjach