Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły przewiduje projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, który we wtorek przyjął rząd. Opieka zdrowotna nad uczniami ma objąć profilaktykę i stomatologię.

Projekt przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Jak wskazuje Centrum Informacyjne Rządu, zakłada on zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Chodzi także o zwiększenie skuteczności finansowanych z pieniędzy publicznych świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z projektem, opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktykę i stomatologię. Opiekę zdrowotną mają sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna i lekarz dentysta. "Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów" – dodaje CIR.

Świadczenia będą realizowane w gabinetach profilaktyki zdrowotnej, a w przypadku stomatologii – w gabinetach stomatologicznych (w szkole lub poza nią) lub w dentobusach. Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej będzie pielęgniarce lub higienistce udostępniany nieodpłatnie przez organ prowadzący szkołę. W razie braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący będzie musiał zawrzeć porozumienie z placówką leczniczą udzielającą świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ. Możliwe będzie także nawiązywanie współpracy przez organ prowadzący szkołę z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych w dentobusie (16 dentobusów kupiono w 2017 r., a udzielanie w nich świadczeń rozpoczęto w kwietniu 2018 r.).

Projekt określa też zakres współpracy między rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a także współpracy między osobami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami, podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

Określono także organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. "Działania te mają realnie wesprzeć rodziców w skutecznej realizacji prawa ucznia do świadczeń zdrowotnych" – wskazuje CIR.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami będzie realizowane przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka.