Możliwość uprawiania sportu potwierdzi również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Dotyczyć to będzie jednak tylko dzieci i młodzieży oraz zawodników, którzy nie ukończyli 23 lat.
Takie zmiany przewidują projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń ministra zdrowia: w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
W pierwszym z nich zaproponowano rozszerzenie katalogu lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania zaświadczeń dla sportowców o lekarza POZ oraz specjalistę opiekującego się osobą przewlekle chorą. Uznano, że lekarz rodzinny, który sprawuje bieżącą opiekę nad dzieckiem, zarówno profilaktyczną (badania przesiewowe, bilanse zdrowia), jak i leczniczą, oraz dysponując jego dokumentacją medyczną, posiada wystarczającą wiedzę, by taką kwalifikację przeprowadzić. Podobnie jest w przypadku osoby przewlekle chorej, pozostającej pod stałą pieczą lekarza specjalisty. Ma to zwiększyć dostępność do sportu dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie brakuje poradni medycyny sportowej.
Jednocześnie, z uwagi na dużą różnorodność dyscyplin oraz związanych z tym obciążeń dla organizmu, rozporządzenie daje lekarzowi wybór, czy przeprowadzi badania we własnym zakresie i na ich podstawie wyda orzeczenie, czy skieruje pacjenta do specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej (lub rehabilitacji medycznej w przypadku osób niepełnosprawnych).
Drugi z projektów wprowadza komplementarne zmiany, ograniczając liczbę obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia. Również w tym przypadku pozostawiono decyzji lekarza zlecenie testów i konsultacji innych niż określone w rozporządzeniu. Pozwoli to na dostosowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb zawodnika.
Oba rozporządzenia mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Orzeczenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
Etap legislacyjny
Projekty skierowane do konsultacji