Można rozważyć ograniczenie opłat za postój przed szpitalami, jeśli tereny parkingów są ich własnością – uważa minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na problem wygórowanych opłat zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.
RPO w piśmie do ministra wskazywał, że może to ograniczać prawa pacjentów do kontaktu z najbliższymi czy prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
Adam Bodnar poprosił ministra o zajęcie się tym problemem. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że szpitale i inne podmioty lecznicze często – aby zwiększyć przychody – wynajmują lub oddają w dzierżawę swoje tereny na przyszpitalne płatne parkingi. Przedsiębiorcy ustanawiają zaś regulaminy przewidujące, że kierowca, zajmując miejsce postojowe, zawiera umowę najmu tego miejsca i w przypadku nieuiszczenia opłaty lub parkowania ponad opłacony czas postoju zobowiązany jest do dość wysokiej kary umownej. Korzystający z parkingów nie zawsze są w stanie zapoznać się z regulaminem i często narażają się na sankcje.
Rzecznikowi nie chodzi o pozbawienie możliwości pobierania jakichkolwiek opłat. Zwracał uwagę ministra, że warto byłoby rozważyć wprowadzenie do ustawy o działalności leczniczej przepisów, które uzależniałyby możliwość oddawania w dzierżawę lub najem terenów od zobowiązania się przedsiębiorcy, że nie będzie dochodził od osób korzystających z parkingów żadnych kar umownych ani opłat dodatkowych z tytułu naruszenia regulaminu parkingu oraz ustalałyby maksymalną wysokość opłaty pobieranej za parkowanie.
Jednak, jak napisał w odpowiedzi Łukasz Szumowski, w jego ocenie nie ma potrzeby zmiany przepisów w tym zakresie. Podkreślił przy tym, że materia ta dalece wykracza poza ramy ustawy o działalności leczniczej. Przyznał, że można ewentualnie rozważać wprowadzanie regulacji ograniczających opłaty parkingowe w przypadku terenów należących do szpitali, ale nie da się tego zrobić, gdy nie są one ich własnością. A w części przypadków parkingi, choć znajdują się obok szpitala, są własnością i są prowadzone przez przedsiębiorców w ramach ich działalności gospodarczej.