Fakt, że wyrok karny skazujący lekarza na grzywnę uległ zatarciu , nie oznacza, że lekarz ten nie może zostać ukarany za zaniedbanie swoich obowiązków
Sprawa dotyczyła Bożeny B., lekarki praktykującej w jednym z warszawskich szpitali. Prawie 6 lat temu podczas pełnienia przez nią dyżuru na izbie przyjęć szpitala pojawiła się starsza pacjentka z problemami oddechowymi. Mimo to lekarka nie zdecydowała się zlecić badań rtg płuc, ani innych – jak się potem okazało – koniecznych procedur i analiz, tylko wypisała pacjentkę do domu. Skutki tych zaniechań były tragiczne, stan kobiety wkrótce gwałtownie się pogorszył i w efekcie kobieta zmarła.

Wyrok za błąd

Doktor B. została oskarżona o popełnienie przestępstwa z art. 160 par. 3 kodeksu karnego, tj. o nieumyślne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyn ten jest zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku. Lekarkę sąd karny skazał prawomocnym wyrokiem na karę grzywny, którą dr B. uiściła w całości. W takim przypadku, w myśl art. 107 par. 4a k.k. zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania kary, czyli w tym wypadku zapłaty grzywny. Jednak nadal toczyła się przed sądami lekarskimi sprawa dyscyplinarna przeciwko dr B.
Ostatecznie we wrześniu 2017 r., a więc prawie rok po zatarciu kary grzywny, Naczelny Sąd Lekarski prawomocnie ukarał lekarkę naganą. Obrońca złożyła od tego wyroku kasację do Sądu Najwyższego, wskazując m.in., że jej klientka nie powinna być już karana dyscyplinarnie, gdyż wyrok karny uległ zatarciu, a więc nie może powodować już negatywnych skutków dla lekarza, także w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Dwie różne sprawy

Sąd Najwyższy oddalił jednak kasację obrońcy lekarki jako oczywiście bezzasadną. W uzasadnieniu wskazał, że istotnie wyrok karny po uiszczeniu grzywny przez skazaną i po upływie roku uległ zatarciu. Ale sąd lekarski ustala fakty na własne potrzeby, to co stwierdził sąd karny nie było w żaden sposób wiążące dla sądów lekarskich.
Zatarcie skazania powoduje konsekwencje w sferze publicznej. Osoba kiedyś skazana, a której wyrok uległ zatarciu, nie może ponosić negatywnych konsekwencji np. w zakresie pełnienia określonych funkcji, czy uznania, że nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych do pracy na danym stanowisku.
– Ale to nie znaczy, że czyn zabroniony nie został popełniony albo został uznany za niebyły. Czyn ten miał miejsce i może stanowić podstawę odpowiedzialności zawodowej – powiedział sędzia Dariusz Świecki, zamykając rozprawę.

orzecznictwo

Postanowienie Sądu Najwyższego z 24 października 2018 r. sygn. I KK 3/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia