Przez 18 miesięcy, a w przypadku dzieci nawet przez 5 lat ważny będzie wydawany przez NFZ dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne podczas wyjazdów zagranicznych.
Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)– z 12 do 18 miesięcy – w związku z ze zwiększającym się zainteresowaniem jej uzyskania. Dokument wydawany dzieciom będzie ważny aż przez 5 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
Bez zmian pozostaje okres ważności karty wydawanej emerytom (5 lat), bezrobotnym (2 miesiące) oraz innym posiadającym prawo do świadczeń z innych tytułów.
W nowym rozporządzeniu doprecyzowano zasady występowania o EKUZ – w przypadku osobistego składania wniosku nie trzeba będzie stawiać się w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W razie potrzeby oddział sam przekaże go tam, gdzie powinien być rozpatrywany. W przypadku korzystania z poczty, emaila lub faksu wniosek może być złożony wyłącznie w oddziale przypisanym do ubezpieczonego.
NFZ będzie ponosił, tak jak dotychczas, koszty związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych osobom, którym wydał EKUZ.
EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Karta może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają w Polsce prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z EKUZ można się leczyć w placówkach działających w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa.