ZDROWIE | Obywatel państwa członkowskiego UE, czyli także Polski, ma prawo zarówno do korzystania na terenie Unii Europejskiej ze świadczeń opieki zdrowotnej zarówno w sytuacjach nagłych (na podstawie karty EKUZ) jak też do leczenia planowanego. Aby skorzystać z leczenia za granicą i otrzymać za nie zwrot faktycznie poniesionych kosztów trzeba spełnić szereg wymogów.

Większość świadczeń opieki zdrowotnej może być nam udzielona za granicą i nie wiąże się to z koniecznością uzyskiwania dodatkowych zgód z Narodowego Funduszu Zdrowia. Decydując się jednak na wykonanie badania lub podjęcie leczenia za granicą, należy dobrze zapoznać się z obowiązującymi procedurami, gdyż wiele obowiązków ciąży na zainteresowanym.

Po pierwsze to zainteresowany pacjent musi ustalić koszt takiego leczenia w kraju, w tym celu można zwrócić się do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z pytaniem, jaki jest koszt udzielenia danego świadczenia w Polsce.

Drugim krokiem jest ustalenie kosztu udzielenia tego samego świadczenia w placówkach zagranicznych (najlepiej zorientować się, jaki jest koszt w różnych krajach oraz w różnych placówkach w jednym kraju). Po trzecie zainteresowany sam wyszukuje i wskazuje, w jakim kraju i w jakiej konkretnie placówce chce wykonać potrzebne mu świadczenie opieki zdrowotnej. Warto w tym miejscu podkreślić, że nie ma wymogu, by świadczenie było wykonane przez placówkę będącą częścią publicznej służby zdrowia danego kraju, może być to także podmiot prywatny, jeśli zgodnie z przepisami miejsca wykonywania działalności, ma zgodę na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w interesującym nas zakresie.

Po ustaleniu powyższego możemy wyjechać za granicę, poddać się badaniu lub leczeniu, zapłacić za nie, a po powrocie do kraju składamy wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot kosztów udzielonego świadczenia, czyli o refundację poniesionych kosztów (o warunkach, wysokości zwrotu i procedurze ubiegania się o refundację będzie mowa poniżej w punkcie F).

Zgoda NFZ na leczenie

Uzyskanie zgody na leczenie nie jest formalnością. By uzyskać zgodę, a co za tym idzie, finansowanie świadczenia opieki zdrowotnej za granicą, należy spełnić pewne warunki. Są one następujące:

a) wnioskodawca nie może zostać poddany leczeniu w kraju w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia (zbyt długi czas oczekiwania w kolejce na uzyskanie świadczenia),

b) wnioskowane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym, tj. objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

Oznacza to, że w momencie, gdy lekarz kieruje nas na wykonanie określonego leczenia, badania itp., musi określić, w jakim terminie winno być ono wykonane, by służyło poprawie lub ratowaniu naszego zdrowia (lekarz określa maksymalny dozwolony nam czas oczekiwania na świadczenie opieki zdrowotnej), następnie należy zapisać się na wykonanie określonego potrzebnego nam świadczenia w Polsce, by zorientować się, czy czas oczekiwania na to świadczenie mieści się w okresie zakreślonym przez kierującego lekarza. Jeśli czas oczekiwania wyznaczony przez placówkę, w której określone świadczenie ma być wykonane, jest dłuższy niż czas wyznaczony przez naszego lekarza, to wówczas należy poszukać placówki zagranicznej, która będzie mogła wykonać to świadczenie w krótszym terminie wskazanym przez lekarza. Wtedy możemy wystąpić o udzielenie zgody na leczenie za granicą.

Ustalenie kosztów świadczeń udzielonych za granicą

Zarówno w sytuacji kiedy zgoda NFZ jest potrzebna na leczenie zagraniczne, jak i wówczas gdy zgody uprzedniej nie musimy uzyskać, trzeba brać pod uwagę kwestię kosztów wykonania konkretnego świadczenia za granicą.

Jeżeli chodzi o wysokość finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych za granicą, to należy pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca zainteresowanemu tyle, ile płaci zakładom opieki zdrowotnej (lub innym podmiotom) za wykonanie takiego samego świadczenia w Polsce.

Decydując się więc na uzyskanie świadczenia za granicą, należy sprawdzić dokładnie, jaki jest jego koszt najpierw w Polsce, a następnie za granicą. Jeśli chodzi o wycenę wykonania określonych świadczeń w Polsce, to można zwrócić się z pisemnym zapytaniem do oddziału NFZ o koszt udzielenia interesującego nas świadczenia w naszym kraju. Fundusz udziela informacji przybliżonych, a wzór formularza zapytania można znaleźć na tej stronie.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ceny za określone świadczenie w różnych krajach. Co istotne, zwrot kosztów nie może przekraczać kwoty wydatków rzeczywiście poniesionych przez pacjenta z tytułu uzyskania danego świadczenia za granicą, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego dla danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wystawienia rachunku przez jednostkę wykonującą świadczenie. Jeśli koszt świadczenia wykonanego za granicą jest wyższy niż koszt wykonania tego samego świadczenia w Polsce, to różnicę trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni. Jak już wyżej wspomniano, to zainteresowany pokrywa cały koszt leczenia, a dopiero potem występuje o zwrot kosztów do Narodowego Funduszu Zdrowia, a zatem trzeba dysponować konkretną sumą, by zapłacić za granicą za wykonane świadczenie.

Procedura ubiegania się o zwrot kosztów

Po wykonaniu świadczenia, zapłaceniu za świadczenie i powrocie do kraju należy wystąpić o zwrot poniesionych kosztów. Wniosek o zwrot kosztów należy złożyć do dyrektora wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek może złożyć sam zainteresowany świadczeniobiorca, jego małżonek, krewni i powinowaci do drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona przez wnioskodawcę.

Wzór wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej poniesionych za granicą można znaleźć na stronie: www.kpk.nfz.gov.pl oraz w oddziałach wojewódzkich NFZ. Należy go wypełnić i dołączyć do niego następujące załączniki:

  • oryginał lub kopię skierowania, zlecenia (gdyż to skierowanie jest podstawą oceny, że świadczenie było potrzebne);
  • oryginał rachunku wystawionego przez świadczeniodawcę.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/kiedy-nfz-zwraca-koszty-leczenia-za-granica-w-krajach-eu_41689.html

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/kiedy-nfz-zwraca-koszty-leczenia-za-granica-w-krajach-eu_41689.html