Zdaniem Związku Powiatów Polskich działania ministra nie rozwiązują systemowo żadnych problemów i służą wyłącznie uspokojeniu nastrojów społecznych, a w dalszej perspektywie będą skutkować żądaniami podwyżek dla kolejnych grup zawodowych.
To ostra reakcja powiatów na porozumienie zawarte przez Ministerstwo Zdrowia z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.
Chodzi o kompromis wypracowany 9 lipca po wielomiesięcznych negocjacjach. Zakłada on m.in. włączenie dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wprowadzenie rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w lecznictwie szpitalnym od 1 stycznia 2019 r., wprowadzenie porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego oraz zagwarantowanie 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 r.
Reklama
Związek Powiatów Polskich (ZPP) określa działania Ministerstwa Zdrowia jako skrajnie nieodpowiedzialne.
– Ponownie, bez jakiejkolwiek konsultacji z podmiotami leczniczymi, zawarto porozumienie z kolejną grupą zawodową bez analizy, czy placówki medyczne udźwigną skutki obietnic złożonych przez ministra zdrowia – wskazuje ZPP.

Reklama
Zaznacza przy tym, że pielęgniarki powinny mieć odpowiednie warunki pracy oraz godziwe wynagrodzenie, jednak nie zgadza się na przerzucanie na podmioty lecznicze skutków wieloletnich zaniechań.
– Gdyby nie bierność i niemoc kolejnych ministrów zdrowia w zakresie poprawy sytuacji publicznej służby zdrowia, dzisiejszej eskalacji roszczeń pracowniczych udałoby się uniknąć – czytamy w stanowisku ZPP.
Odnosząc się natomiast do treści porozumienia, zapowiada, że w kwestii wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek nie zaakceptuje żadnego rozwiązania, które nie pokryje podmiotom leczniczym pełnych kosztów wdrożenia planowanych podwyżek (w tym obligatoryjnych dodatków do wynagrodzeń zasadniczych, nagród, odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz narzutów od tych składników płacowych). W ocenie ZPP najlepszym rozwiązaniem byłoby w tym wypadku jednoznaczne uregulowanie kwestii wynagrodzeń w przepisach rangi ustawowej.
– W odniesieniu do wprowadzenia płatnego 6-dniowego urlopu szkoleniowego oczekujemy wprowadzenia zasady, że koszty wynagrodzeń za czas urlopów będą refundowane podmiotom leczniczym – czytamy w stanowisku.
ZPP zapowiada jednocześnie, że ze względu na to, że obok porozumienia zawartego z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia nadal prowadzi wiele innych prac legislacyjnych, które pogorszą kondycję finansową podmiotów leczniczych, zamierza wykorzystać wszelkie dostępne środki prawne, aby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom prawnym oraz wyegzekwować należności z tytułu realnego wzrostu kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.