Od 1 października 2018 r. asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać e-zwolnienia. Takie rozwiązanie ma ułatwić likwidację papierowych zwolnień lekarskich. I to już od 1 grudnia.

Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Na podstawie zaproponowanych rozwiązań lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Chodzi m.in. o pielęgniarki, ratowników medycznych, sekretarki medyczne. Takie zwolnienie będzie wystawione w imieniu lekarza (na podstawie dokumentacji medycznej). Przy czym upoważnienie do wystawiania e-zwolnień będzie można wydać na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po upływie tego czasu będzie możliwe jego przedłużenie na takich samych zasadach.
Wszystkie osoby mające upoważnienie do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy będą musiały być wpisane do Rejestru Asystentów Medycznych, który będzie prowadzony przez ministra zdrowia. Dopiero tak zgromadzone dane będą przekazywane do ZUS. I to właśnie zakład będzie weryfikować, czy osoba upoważniona przez lekarza faktycznie ma możliwość wystawiania zwolnień w formie dokumentu elektronicznego – sprawdzi, czy ma ona utworzony w ZUS profil informacyjny na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE). Jednak odpowiedzialność związana z powierzeniem tego zadania osobie upoważnionej będzie spoczywać na lekarzu. A nowe przepisy będą dotyczyć około 186 tys. lekarzy i lekarzy dentystów.
Po zmianie przepisów do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należeć będzie również finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń z tym związanych. Jeszcze w tym roku minister zdrowia (za pośrednictwem NFZ) przeznaczy na zakup komputerów około 50 mln zł. Jednocześnie projekt ustawy zakłada, że w przyszłym roku przejściowo zostaną obniżone (z 0,2 do 0,175 proc.) koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane przez ZUS. Umożliwi to przekazanie dodatkowych środków NFZ na potrzeby informatyzacji oraz szkolenia dla świadczeniodawców.
Regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd