Konieczność doprecyzowania sprawy realizacji recept w postaci papierowej - to główny cel projektu rozporządzenia opublikowanego w środę przez Ministerstwo Zdrowia.

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano, że dane zamieszczone na recepcie wystawionej w postaci papierowej nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki, przymocowanej w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

Doregulowane zostało także nadanie unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej.

Reklama

Proponuje się również rozszerzenie katalogu wyjątków dotyczących możliwości realizacji recept. Przypadki te nie będą zawężone wyłącznie do recept, na których przepisano produkty lecznicze objęte refundacją. Proponowane przepisy umożliwiają m.in. realizację recepty także wtedy, gdy pod względem graficznym, rozmiaru lub kształtu nie odpowiada wzorowi, ale dane na niej są zamieszczone w sposób czytelny. Papierowa recepta będzie mogła być zrealizowana również wówczas, gdy nie wpisano lub wpisano błędnie dane podmiotu drukującego.