W konkursach na udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie trzeba weryfikować tylko tych oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do negocjacji. To przyspieszy ich rozstrzyganie – przekonuje resort zdrowia, który skierował właśnie do konsultacji rozporządzenie w tej sprawie.Projekt zmienia rozporządzenie ministra zdrowia z 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu prac (Dz.U. z 2014 r. poz. 1980).
Obecnie weryfikacja jest obowiązkowa w stosunku do oferentów, którzy dotychczas nie mieli zawartej umowy w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania lub z którymi rozwiązano poprzednią umowę w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie oferenta. Po zmianach sprawdzać trzeba będzie tylko tych zakwalifikowanych do negocjacji.
W ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli oferenta, w przypadku którego odstąpiono od weryfikacji.
Zmniejszyć ma się także – z pięciu do trzech – minimalna liczba członków komisji. Zdaniem autorów projektu w przypadku drobnych postępowań uzupełniających pięcioosobowy skład jest nieuzasadniony i niepotrzebnie angażuje dodatkowe osoby do pracy. Nowela ma także wprowadzić możliwość przedłużenia terminu otwarcia ofert. Teraz można zmienić termin ich składania i rozstrzygnięcia postępowania, ale bez możliwości zmiany daty otwarcia nie można skutecznie wydłużyć innych terminów.
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu. Skrócenie vacatio legis jest podyktowane tym, że 30 czerwca br. wygasają umowy o udzielanie świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w związku z czym konieczne będzie przeprowadzenie wielu konkursów. Dlatego resort chce wcześniej usprawnić procedury.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji.