Dane o przebiegu ciąży, informacje o chorobach przewlekłych matki, przyjmowanych lekach i o ewentualnym zastosowaniu procedury medycznej wspomaganej prokreacji będą gromadzone w Polskim Rejestrze Wrodzonych Wad Rozwojowych. Nowością będzie to, że dane do rejestru przekażą nie tylko placówki, ale też NFZ.Resort zdrowia skierował do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Konieczność wydania go wynika z tego, że zmianie uległo upoważnienie ustawowe – w związku z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1845).
Rejestr został utworzony w 2014 r. Nowy projekt szczegółowo określa, jakie dane są w nim gromadzone i przetwarzane – to w większości te same informacje, które uwzględniono w poprzedniej wersji rozporządzenia. Ale, jak poinformowano w uzasadnieniu projektu, po zmianach będzie to pierwszy rejestr medyczny, do którego dane mają być przekazywane równolegle przez usługodawców oraz przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. Dzięki temu mają być bardziej szczegółowe. Placówki medyczne będą je przekazywać nie rzadziej niż raz w miesiącu, a fundusz – raz na kwartał.
Podmiotem prowadzącym rejestr będzie nadal Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. Jest to kolejny projekt dotyczący prowadzenia rejestrów medycznych związany ze zmianą ustawy o SIOZ, wydany na podstawie jej art. 20 ust. 1. Obecnie trwają prace m.in. nad rozporządzeniami w sprawie: Krajowego Rejestru Nowotworów i Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji