Konieczność publikacji zestawu wskaźników obrazujących kondycję szpitali i przychodni według jednolitego wzoru dla wszystkich publicznych placówek wprowadza nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które skierowano już do publikacji. Takie zmiany były od dawna oczekiwane, ponieważ w sprawozdawczości panowała spora dowolność, która utrudniała lub wręcz uniemożliwiała tworzenie porównań i wyciąganie wniosków.
Zmienić to ma rozporządzenie z 12 kwietnia w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ).
Wśród wskaźników niezbędnych do rzetelnej analizy sytuacji placówek wymieniane są: zyskowność, płynność, efektywność i zadłużenie. Aby nie było wątpliwości, jak jej dokonywać, w załączniku różnym kryteriom przypisano m.in. oceny punktowe.
O ile placówki rzetelnie wywiążą się z obowiązku, będziemy mieć o wiele więcej informacji o ich kondycji opartej na danych ekonomicznych. Choć niekoniecznie może to być na rękę organom założycielskim, zwłaszcza samorządom. Zgodnie z zapisami znowelizowanej w zeszłym roku ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 960) do 31 maja każdego roku kierownik SPZOZ ma obowiązek sporządzić i przekazać podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki, zawierający m.in. jej analizę za poprzedni rok obrotowy oraz prognozę na kolejne trzy lata obrotowe. Właściciel będzie mógł lepiej monitorować np. efektywność wprowadzanych w SPZOZ zmian czy porównywać jego kondycję z innymi placówkami o podobnej wielkości i profilu. Ale trudniej będzie – zdaniem ekspertów – ukryć złą sytuację placówki. A to właściciel musi pokrywać stratę netto (gdy fundusz zakładu leczniczego nie wystarczy).
Gorzej, zdaniem ekspertów, rozporządzenie opisuje narzędzia do prognozowania sytuacji placówki w kolejnych latach. Brakuje też analogicznych przepisów dla spółek np. z większościowym udziałowcem publicznym (zazwyczaj samorządem).
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia