Jestem właścicielem atrakcyjnej działki na jeziorem, urządziłem pole biwakowe. Czy muszę założyć działalność gospodarczą?
Tak, czerpanie dochodów z pola biwakowego wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej. Powstała w ten sposób firma zostanie zaliczona do przedsiębiorstw branży hotelarskiej. Wynika to z art. 36 pkt 4 i 8 ustawy o usługach turystycznych, gdzie mowa jest o polach namiotowych i kempingach. Tymi pierwszymi są obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.
Usługi hotelarskie, ich typy oraz sposób zaklasyfikowania określa natomiast rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. O wymogach związanych z prowadzeniem pola biwakowego mówi par. 5 pkt 1–3 oraz par. 6 rozporządzenia. Osoba, która chce prowadzić pole biwakowe, musi więc:
● podać nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres obiektu,
● posiadać numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
● określić nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej.
Rozporządzenie określa również szczegóły w zakresie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych, które należy spełnić. Zaszeregowanie obiektu oraz nadanie mu odpowiedniej kategorii (w formie decyzji administracyjnej) następuje na wniosek przedsiębiorcy. Klasyfikacja pól biwakowych należy do wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Podstawa prawna
Art. 36 pkt 4 i 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 196)
Par. 5–7 oraz załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 22, poz. 169 ze zm.).