Dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego - zakłada projekt noweli ustawy o transporcie kolejowym, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów.

Nowelę przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. "Ustawa stwarza warunki dla poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych" - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego zakłada m.in. zmiany w zakresie określenia składników infrastruktury kolejowej, procesu ustalenia zdolności przepustowej i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, wyodrębnienia tzw. obiekty infrastruktury usługowej.

"W związku ze zmianą znaczenia podstawowych pojęć, takich jak infrastruktura kolejowa, linia kolejowa czy bocznica kolejowa, ustawa będzie stanowić największą zmianę przepisów od 2003 roku, w którym weszła w życie ustawa o transporcie kolejowym" - dodał CIR.

Jak wskazano, projekt przewiduje m.in. wyodrębnienie nowej grupy obiektów, tzw. obiektów infrastruktury usługowej, w stosunku do których stosowane mają być szczególne zasady udostępniania i pobierania opłat za korzystanie z nich. Wprowadzono poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym umożliwiono szerszej grupie podmiotów (np. organizatorom publicznego transportu zbiorowego) zamawianie przejazdu pociągów.

W projekcie noweli wprowadzono definicję stacji kolejowej oraz dworca kolejowego - będą one udostępniane nieodpłatnie podróżnym, natomiast przewoźnikom kolejowym odpłatnie. Odpłatne udostępnianie przewoźnikom będzie dotyczyło wyłącznie powierzchni przeznaczonych do obsługi podróżnych oraz powierzchni do umieszczania informacji handlowych.

Projekt przewiduje także wzmocnienie niezależności i kompetencji prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

W zakresie finansowania infrastruktury kolejowej przewidziano w projekcie opracowanie wieloletniego programu, który będzie określać zadania dla zarządców infrastruktury (np. standardy jakościowe) oraz wynikającą z tych zadań wysokość środków finansowych przewidzianych na ich realizację.

"Przyjęcie programu spowoduje m.in., że zmodernizowane linie nie będą ulegały przedwczesnej degradacji, a efekty inwestycji będą rozwijane. Ponadto nie nastąpi wyłączenie z eksploatacji i tak mocno ograniczonych linii niższego rzędu, umożliwiających dojazdy do pracy, szkoły, ośrodków zdrowia, itd. mieszkańcom miejscowości oddalonych od dużych aglomeracji miejskich (tzw. Polski powiatowej)" - podkreślił CIR.