Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023" (z perspektywą do 2025 r.), który zakłada budowę 3,9 tys. km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 57 nowych obwodnic.

Program warty jest ok. 107 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Jednocześnie Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", o wartości 4 mld zł.

"Głównym celem programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Aby ten cel zrealizować przewidziano: budowę brakujących odcinków dróg ekspresowych i autostrad oraz obwodnic: ma powstać 3 900 km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 57 nowych obwodnic miejscowości najbardziej obciążonych ruchem; skrócenie średniego czasu przejazdu między ośrodkami wojewódzkimi o co najmniej 15%; ograniczenie liczby zabitych w wypadkach komunikacyjnych o co najmniej 40% i ciężko rannych o co najmniej 41%; połączenie miast wojewódzkich z Warszawą autostradami lub drogami ekspresowymi" - czytamy w komunikacie.

W ramach programu mają powstać odcinki autostrad: A1 Pyrzowice- Częstochowa i A2 Warszawa –Mińsk Mazowiecki, podano również.

W ramach programu na realizację nowych inwestycji drogowych do końca 2023 r. zostanie przeznaczone 107 mld zł. Pieniądze będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (zasilanego m.in. z refundacji środków unijnych). Na utrzymanie odpowiednich standardów technicznych istniejącej sieci dróg krajowych, przygotowanie do realizacji inwestycji (ok. wykup gruntu) i zarządzanie, do końca 2023 r. z budżetu państwa ma być przeznaczone ok. 46,8 mld zł. Na realizację "Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych", który jest nowym komponentem Programu, w latach 2016-2023 zostanie przekazane nie więcej niż 4,8 mld zł.

"Zaplanowano także alternatywny (pozabudżetowy) sposób finansowania inwestycji drogowych przez powoływanie tzw. drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, których zadaniem będzie pozyskiwanie środków finansowych na zasadach rynkowych na nowe inwestycje drogowe. W pierwszej kolejności przewidziano utworzenie drogowej spółki specjalnego przeznaczenia do budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Częstochowa" - czytamy dalej.

Zgodnie z uchwałą, wykonawcą programu będą: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, drogowe spółki specjalnego przeznaczenia oraz inne podmioty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", o wartości 4 mld zł.

"Głównym celem ustanowionego przez rząd Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej. Program przyczyni się do powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej. Oprócz poprawy bezpieczeństwa, celem programu jest także podniesienie standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych. Spójny system dróg powiatowych i gminnych będzie sprzyjać wyrównywaniu szans rozwoju regionów oraz budowaniu spójności terytorialnej" - czytamy w komunikacie.

Na realizację zadań przewidzianych w Programie jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych dotyczących budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50% przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50% przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie.