Trzy lata funkcjonowania elektronicznego systemu poboru opłat w postaci przyjętej wówczas przez Sejm to o trzy lata za dużo – uważali eksperci.

Nowelizacja poprawi sytuację, ale zarazem wprowadza przepisy, które budzą wątpliwości.

Przewoźnicy narzekają na przeniesienie odpowiedzialności za niewniesienie opłaty z kierowcy na właściciela pojazdu.

– Nietrudno sobie wyobrazić, że ktoś np. w okresie wypowiedzenia zechce się odegrać na pracodawcy i specjalnie wjechać na drogę płatną tylko po to, by nałożono karę na firmę – mówił niedawno DGP Andrzej Bogdanowicz z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego.

Kary administracyjne będą niższe. Obecna stawka za niewniesienie opłaty wynosi 3000 zł oraz 1500 zł za opłatę w niepełnej wysokości. Po wejściu w życie ustawy kara za samochody ciężarowe będzie trzykrotnie niższa, zaś za samochody osobowe z przyczepkami sześciokrotnie. Jednak i ta zmiana nie zadowoliła wszystkich. Przewoźnicy postulują, by przedsiębiorcy mieli możliwość dopłaty wraz z opłatą manipulacyjną, jeśli należność za przejazd nie zostanie pobrana.

Nowe regulacje w naliczaniu kar także wywołują kontrowersje. Obecnie kara jest naliczana za minięcie każdej bramownicy wyposażonej w system kontrolny. Po zmianach naruszenia przepisów będą kumulowane w systemie dziennym – jedna kara za jeden dzień. Przedstawiciele branży transportowej wskazują, że nie pozwoli to w pełni uniknąć podwójnego karania. Ich zdaniem lepszym rozwiązaniem byłby system 24-godzinny, nie zaś dzienny (czyli czas pomiędzy godziną 0:00 a 24:00 jednego dnia).

Ustawa zakłada też abolicję dla kierowców, wobec których toczy się postępowanie w sprawie nieuiszczenia e-myta.

Nowelizacja przewiduje też ujednolicenie zasad zwolnienia z opłaty pojazdów służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych.

18 września 2014 roku prezydent podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.