Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, wdrążający unijne dyrektywy dotyczące opłat lotniczych. Nowelizacja przewiduje różne zasady ustalania opłat lotniczych dla małych lotnisk – obsługujących do 5 mln pasażerów i lotnisk dużych – powyżej 5 mln pasażerów rocznie.

Wprowadzenie tych rozwiązań oznacza skrócenie czasu przeznaczanego na ustalanie opłat, co pozwoli szybciej dostosować opłaty do potrzeb przewoźników lotniczych. Dzięki tym przepisom podmioty obsługujące mniejszą liczbę pasażerów unikną nadmiernych obciążeń administracyjnych i informacyjnych, które do tej pory były nieadekwatne do ich pozycji rynkowej – głosi komunikat po posiedzeniu rady Ministrów.

Nowe regulacje wdrażają postanowienia dyrektywy 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych. Chodzi o uszczegółowienie przepisów prawa lotniczego dotyczących konsultacji, ustalania i zatwierdzania opłat lotniskowych na lotniskach obsługujących powyżej 5 mln pasażerów rocznie (w przypadku braku takiego lotniska, największego lotniska w danym kraju).

Obecnie polskie prawo nie różnicuje przepisów dotyczących opłat lotniskowych ze względu na wielkość ruchu pasażerskiego na lotnisku. Efektem wdrożenia wymogów dyrektywy będzie zróżnicowanie tych przepisów w zależności od liczby pasażerów: 1) dla lotnisk obsługujących rocznie do 5 mln pasażerów i 2) dla lotnisk obsługujących powyżej 5 mln pasażerów (obecnie jedynie lotnisko w Warszawie).

Reklama

Przewidziano następujące regulacje dla lotnisk obsługujących powyżej 5 mln pasażerów rocznie

Zarządzający lotniskiem będzie przeprowadzał coroczne konsultacje z przewoźnikami lotniczymi stale korzystającymi z lotniska dotyczące: systemu opłat lotniskowych, ich wysokości oraz jakości usług świadczonych za te opłaty;

W przypadku wprowadzenia nowych opłat lub zmiany obecnych: zarządzający lotniskiem, po skonsultowaniu taryfy opłat z przewoźnikami, będzie przedstawiał ją do zatwierdzenia prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego (opłaty lotniskowe wejdą w życie po zatwierdzenia przez prezesa ULC);

Zarządzający lotniskiem zawiera z przewoźnikami porozumienie w sprawie jakości świadczonych przez siebie usług; przeprowadza również konsultacje z przewoźnikami dotyczące planowanych inwestycji o dużej skali;

Wzmocniony zostanie nadzór prezesa ULC nad procesem konsultacji przeprowadzanych z przewoźnikami w sprawie opłat lotniskowych oraz planowanych inwestycji o dużej skali;

Prezes ULC będzie corocznie publikował sprawozdania dotyczące nadzoru nad opłatami lotniskowymi.

Przewidziano następujące regulacje dla lotnisk obsługujących do 5 mln pasażerów rocznie

Taryfa opłat lotniskowych nie będzie wymagać zatwierdzenia przez prezesa ULC, co oznacza, że opłaty lotniskowe będą wprowadzane w życie przez samego zarządzającego, po ich odpowiednim skonsultowaniu z przewoźnikami lotniczymi;

Zarządzający lotniskiem ma przekazywać taryfę opłat lotniskowych jedynie do wiadomości prezesowi ULC, czyli zostanie zwolniony z obowiązku przygotowania wniosku o zatwierdzenie opłat wraz z pełną dokumentacją (obniży to koszty procedury zatwierdzania ponoszonej przez zarządzającego).

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.