Prawo jazdy wydane za granicą podlega wymianie na analogiczny dokument polski, jeśli posiadacz przebywa w Polsce na stałe lub co najmniej przez 185 dni w roku.

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami na terytorium Polski pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w okresie ważności takiego prawa jazdy.

Honorowane w Polsce są także wydane za granicą międzynarodowe prawo jazdy, a także wydane za granicą (poza UE / EFTA) krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy zgodne z Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 r.

Dokument uprawniający do kierowania określonymi pojazdami wydany przez inne państwo UE/EFTA jest w Polsce ważny tak długo, jak długo jego posiadacz nie zmieni stałego lub czasowego pobytu. Uzyskanie stałego lub czasowego (co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym) pobytu w Polsce powoduje powstanie obowiązku wymiany dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami wydanego za granicą na analogiczny dokument polski.

Prawo jazdy wydane poza obszarem Unii Europejskiej / EFTA także podlega obowiązkowi wymiany na analogiczny dokument polski, jeśli posiadacz takiego prawa jazdy uzyskał w Polsce pobyt stały lub czasowy (przebywa na terytorium Polski co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym).

Szczegółową regulację co do wymogu stałego lub czasowego przebywania na terytorium Polski zawiera art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, który stanowi, że prawo jazdy jest wydawane osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
- z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na dokument polski odbywa się na podstawie wniosku o wymianę prawa jazdy. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się we właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy wydziale komunikacji (w starostwie, urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy).

Do wniosku o wymianę prawa jazdy należy załączyć:

  • aktualną fotografię,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • w przypadku cudzoziemców: paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę na pobyt tolerowany,
  • dokument potwierdzający adres zameldowania,
  • ksero prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski (wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula).

Urząd, po potwierdzeniu wszystkich danych z zagranicznego prawa jazdy, w ciągu 9 dni roboczych wydaje polski dokument.

Opłata za wydanie polskiego prawa jazdy wynosi 100,50 zł.