Ministerstwo Infrastruktury zapowiada dalszy etap upaństwowienia systemu poboru e-myta. Zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) minister właściwy do spraw transportu będzie miał możliwość wyznaczenia, w drodze rozporządzenia, podmiotu publicznego do realizacji usług związanych z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych.
Od listopada ubiegłego roku po zmianie przepisów (Dz.U. z 2018 r. poz. 12) za nadzór nad Krajowym Systemem Poboru Opłat (KSPO) odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Wcześniej robiła to wyłoniona w przetargu komercyjna firma Kapsch Telematic System.
GITD część obowiązków scedował na Instytut Łączności. Jednak niektóre z zadań, np. utrzymanie infrastruktury przydrożnej czy pobór opłat manualnych na bramkach, powierza na podstawie prawa zamówień publicznych. Po nowelizacji wykonanie prac związanych z rozbudową KSPO będzie można zlecać bezprzetargowo, bezpośrednio podmiotom publicznym. – Mając na uwadze unikatowy charakter oraz stopień skomplikowania części usług możliwe jest, że do ich realizacji będzie zdolny jeden podmiot posiadający odpowiednie przygotowanie techniczne oraz doświadczenie w zakresie utrzymania i rozwoju technologii teleinformatycznych. Podmiot ten będzie dysponował prawem wyłącznym do wykonania usług wskazanych w projekcie ustawy – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury wykonywanie usług przez wyznaczony podmiot publiczny będzie korzystne także z punktu widzenia planowanej współpracy z innymi państwowymi systemami teleinformatycznymi, np. służącymi do monitorowania przejazdu pojazdów po drogach publicznych.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu