Operator nie ma prawa różnicować terminów na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, podpisanej przez nowego abonenta oraz na aneks, czyli w celu przedłużenia usługi na kolejne lata. Zgodnie z prawem, każdemu konsumentowi przysługuje na to 14 dni, a przedsiębiorcy – 10.

Terminy na odstąpienie od umowy są określone przepisami prawa, a przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani do ich przestrzegania. Różnica w terminach na odstąpienie od umowy również wynika z przepisów prawa i nie jest związana z „nową umową” lub „aneksem”, tylko z tym czy stroną umowy jest konsument, czy też abonent nie będący konsumentem.

W przypadku umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje konsumentowi prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie przysługuje w przypadku zawarcia przez konsumenta umowy w siedzibie przedsiębiorstwa, np.: w salonie, autoryzowanym punkcie sprzedaży.

W przypadku zmian warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dokonywanych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje konsumentowi[4] prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy bez podawania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dokonania zmiany.

W przypadku zmian warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dokonywanych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, abonentowi nie będącemu konsumentem po otrzymaniu od dostawcy usług potwierdzania dokonania zmian, przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni liczonym od dnia otrzymania potwierdzenia.

Abonentowi nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, o których mowa powyżej, jeżeli dostawca usług, za zgodą abonenta, rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy.

W razie braku potwierdzenia abonentowi nie będącemu konsumentem faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy, dokonanych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zakresu i terminu wprowadzenia zmian, termin, w którym abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy. Jeżeli jednak abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia.