Sposoby fakturowania i zasady rozliczeń z klientami wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054) oraz umów zawartych między abonentami, a operatorem. Okresy rozliczeniowe, terminy płatności określane są zwyczajowo w umowach i regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych danego operatora i zwykle związane są one z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez niego.

W ostatnich tygodniach wielu klientów Orange otrzymało faktury wyższe niż dotychczasowe. Zmieniła się bowiem data okresu rozliczeniowego, związana z nowymi fakturami i systemem informatycznym do ich obsługi. Wielu konsumentów zastanawiało się, czy operator ma do tego prawo. Na przykładzie "pomarańczowych" prześledzimy ten przypadek.

Zgodnie z opublikowanymi przez Orange Polska S.A. informacjami na swojej stronie internetowej, nastąpiła zmiana systemu informatycznego do wystawiania faktur dla klientów usług stacjonarnych Orange Polska. W związku ze zmianą systemu informatycznego służącego do wystawiania faktur, zmianie ulegają okresy rozliczeniowe dla abonentów, w tym termin wystawienia faktury. Po zmianie faktury będą wystawiane tego dnia miesiąca, którego została wystawiona już nowa faktura dla abonenta.

Z uwagi na fakt, iż po zmianie systemu informatycznego przez Orange Polska, może zmienić się okres rozliczeniowy dla danego abonenta tzn. dotychczasowy okres rozliczeniowy nie będzie już rozpoczynał się pierwszego dnia miesiąca i kończył z upływem tego miesiąca, a na przykład będzie rozpoczynał się z początkiem 16-ego dnia każdego miesiąca, pierwsza wystawiona dla abonenta faktura w nowym systemie będzie wyjątkowo wyższa, bowiem będzie obejmowała dłuższy o kilka dni okres świadczenia usług. Kolejne faktury standardowo obejmować będą tylko jeden miesięczny okres rozliczeniowy. W związku ze zmianą okresu rozliczeniowego, zmianie ulegnie automatycznie termin płatności, liczony jako 14 dni od daty wystawienia nowej faktury.

Zmianie ulegają również indywidualne numery rachunków bankowych do wpłat za usługi stacjonarne i numery ewidencyjne, na co abonenci powinni zwrócić szczególną uwagę.

Czy zatem operator może zmieniać dowolnie okres rozliczeniowy dla swoich klientów? - Sposoby fakturowania i zasady rozliczeń z klientami wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054) oraz umów zawartych między abonentami, a operatorem. Okresy rozliczeniowe, terminy płatności określane są zwyczajowo w umowach i regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych danego operatora i zwykle związane są one z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez niego - informuje Dawid Piekarz, rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Art. 56 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) określa, iż umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych musi zawierać okres rozliczeniowy lecz bez uszczegółowienia co do np. ilość dni jaki obejmuje etc., nie regulując szczegółowo kwestii związanych z wystawianiem rachunków za określone usługi oraz sposobu dokonywania zapłaty, czy też okresu rozliczeniowego.

- W związku z tym operatorzy mają prawo wyznaczać termin płatności od daty wystawienia faktury. Należy także zauważyć, że ciągły charakter stosunku zobowiązaniowego (terminy opłat w regularnych odstępach czasu przewidzianych umową - np. miesiąc, kwartał) powoduje, że klient zazwyczaj spodziewa się otrzymania rachunku i powinien być przygotowany na jego zapłatę. Realizowana przez operatora zmiana okresu rozliczeniowego, nie powoduje automatycznie zmiany opłat określonych w cenniku operatora, a jedynie zmianę daty/początku rozpoczęcia rozliczania przez operatora abonentów za świadczone na ich rzecz usług - dodaje rzecznik UKE.

Źródło: UKE, własne