W dniu 17 grudnia Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawiła raport końcowy z prac nad określeniem wskaźników jakości, który powstał w ramach Memorandum na rzecz poprawy jakości usług telekomunikacyjnych. Na jego podstawie rozpoczną się pomiary w sieciach operatorów.

Do Memorandum zawartego z inicjatywy Magdaleny Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przystąpiły łącznie 44 podmioty. Wszyscy zobowiązali się wspólnie dążyć do zapewnienia konsumentom rzetelnych i porównywalnych informacji o wskaźnikach dostępności i jakości świadczonych usług (Quality of Service – QoS). Załączony raport końcowy jest dokumentem wspólnie przygotowanym i uzgodnionym przez Inicjatora (Prezes UKE) i Sygnatariuszy Memorandum.

Dostęp usług internetowych / Media

Przedmiotem prac było ustalenie wykazu wskaźników jakości usług i ich precyzyjnego zdefiniowania, ustalenie metody dokonywania obiektywnych pomiarów, a także ustalenie zasad publikowania wyników pomiarów i ich przekazywania do Prezesa UKE. Przeanalizowano różne warianty organizacji pomiarów dla sieci ruchomych, w tym sposób wyboru niezależnego podmiotu, który te pomiary przeprowadzi oraz zasady finansowania kosztów prowadzenia pomiarów.

Prędkość transmisji danych / Media

Operatorzy będą mieli obowiązek publikowania aktualnych wyników pomiarów w swojej sieci oraz przekazywania ich do Prezesa UKE. W ramach Memorandum ustalony został sposób, w jaki informacje o wskaźnikach i jakości mają być prezentowane. Każdy użytkownik będzie mógł je zobaczyć w formie przejrzystej tabeli, a z czasem także porównywarki.

W toku prac Memorandum określono wartości progowe dla poszczególnych wskaźników oraz spójny graficznie i czytelny dla konsumentów sposób ich prezentowania, gwarantujący abo¬nentom przejrzystą, aktualną i porównywalną informację o jakości konkretnych usług. Przyjęto następujące wartości progowe dla poszczególnych wskaźników:

Pomiary prędkości transmisji danych

Największe emocje wśród uczestników porozumienia wzbudzały wskaźniki dotyczące usługi dostępu do sieci Internet, a więc wskaźnik prędkości transmisji danych oraz wskaźnik opóźnienia. Uznano, że konsument powinien mieć możliwość sprawdzenia jakości tej usługi z perspektywy aplikacji, z których korzysta w ramach dostępu do Internetu.

Dlatego w tym przypadku dokonano bardziej szczegółowego podziału wskaźników, ustalono grupy najbardziej powszechnych aplikacji oraz ustalono wartości graniczne prędkości oraz opóźnienia pakietów danych, które pozwalają na bezproblemowe korzystanie z danej grupy.

Zasady pomiarów w sieciach ruchomych

Jednym z celów stawianych w ramach Memorandum jest zapewnienie porównywalności wyników pomiarów. W tym celu przyjęto następujące zasady dotyczące realizacji pomiarów w sieciach ruchomych:
• Jednoczesność – w tym samym czasie wykonywane są testy (pomiary) przy użyciu tej samej jednostki lub jednostek pomiarowych, i równolegle pomiary u wszystkich operatorów i dla wszystkich mierzonych usług;
• Obszar i czas wykonywania pomiarów jest taki sam dla wszystkich operatorów;
• Pomiary będą realizowane przez niezależny podmiot;
• Kampanie pomiarowe będą realizowane cyklicznie, zgodnie z przyjętym okresem sprawozdawczości;
• Prezes UKE posiada funkcję kontrolno-nadzorczą.
W celu realizacji kampanii pomiarowych i dalszych działań operacyjnych powołany zostanie Komitet Sterujący Pomiarami Sieci Ruchomych. W jego skład wejdą na równych prawach przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których dotyczą pomiary oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Wybór trasy pomiarowej powinien uwzględniać rozkład populacji ludności, rozkład ruchu oraz obszar świadczenia usług. Minimalny czas trwania kampanii pomiarowej to 800 godzin. Minimum 80% pomiarów zostanie zrealizowanych w ruchu, a sama realizacja pomiarów nastąpi w następujących kategoriach obszarowych:
• aglomeracje – 6 największych miast Polski oraz miasta wchodzące w skład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Trójmiasta,
• miasta – miasta liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców, z wyłączeniem aglomeracji,
• drogi – odcinki dróg krajowych poza granicami administracyjnymi aglomeracji i miast.


Publikacja wyników pomiarów

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani do publikowania aktualnych wyników pomiarów jakości usług w swojej sieci. Natomiast na stronie internetowej UKE będą umieszczane zbiorcze zestawienia wskaźników jakości usług telekomunikacyjnych za poszczególne okresy sprawozdawcze, przekazane przez przedsiębiorców.

Źródło: UKE