Przy liczeniu głosów oddanych przez przedstawicieli rady pedagogicznej liceum ogólnokształcącego podczas wyboru do komisji konkursowej, która ma wybrać nowego dyrektora szkoły, popełniono błędy. Czy wybór tego przedstawiciela powinien zostać unieważniony?
Tak. Jeżeli nieprawidłowości przy wyborze komisji mogłyby w jakikolwiek sposób zaważyć na wyniku konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły czy innej placówki oświatowej, wybór taki powinien zostać powtórzony, by w przyszłości uniknąć ryzyka unieważnienia konkursu i ponownego przeprowadzania całej procedury konkursowej. Nie ma znaczenia, czy ktoś za te nieprawidłowości ponosi odpowiedzialność, czy nie. Skład komisji konkursowych reguluje art. 36a ust. 6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010). Tryb postępowania w takich przypadkach określa natomiast par. 8 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. nr 60, poz. 373). Zgodnie z tym przepisem organ prowadzący publiczną placówkę oświatową zatwierdza albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia m.in. nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na jego wynik.
Nieprawidłowości mogą dotyczyć np. sposobu oznakowania kart do głosowania (braku numeracji czy odpowiedniej pieczęci), braku staranności w przeliczeniu głosów (w wyniku czego może dojść do pomyłki), braku odpowiedniego zabezpieczenia kart do głosowania, by nie miały do nich dostępu osoby trzecie, czy w końcu błędów w sporządzaniu protokołu głosowania bądź podpisów pod tym protokołem. Naruszenie przepisów w trakcie wyłaniania przedstawiciela do komisji konkursowej oznacza naruszenie przepisów normujących skład komisji wybierającej kandydata na dyrektora szkoły. Oznacza to, że udział osoby, która została wyłoniona niezgodnie z przepisami, w pracach takiej komisji jest niedopuszczalny.
Sprawy związane ze sposobem wyłaniania komisji konkursowej do wyboru dyrektorów szkół były wielokrotnie przedmiotem wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. W jednym z ostatnich, z 1 września 2016 r. (sygn. akt I OSK 697/16), NSA oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt III SA/Kr 1299/15), który uchylił części zarządzenia prezydenta miasta dotyczące zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Uznał, że zostało wydane z naruszeniem art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty regulującego skład komisji konkursowych oraz par. 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Powodem był m.in. brak oznakowania kart do głosowania, niewłaściwe przechowywanie kart i błędy w liczeniu głosów.
NSA wyraźnie zaznaczył, że nieprawidłowości te mogły mieć wpływ na wynik wyboru dyrektora szkoły, dlatego konieczne jest rozpisanie nowego konkursu i ponowne wyłonienie składu komisji konkursowej.