Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z zm.) stworzony został system wsparcia dla rodzin w potrzebie. Jedną z form pomocy są placówki wsparcia dziennego.

Zgodnie z preambułą wszystkie ewentualności przewidziane w analizowanych przepisach skierowane są do:
- dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności,
- rodzin, które są podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci.

Zdaniem ustawodawcy „skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”.

Placówki wsparcia dziennego należą do grupy jednostek organizacyjnych zajmujących się problemem niesienia pomocy rodzinom. Tworzą one wraz z instytucjami i podmiotami, działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz rodzinami wspierającymi sieć, której zadaniem jest dążenie do poprawy sytuacji w danej rodzinie. Korzystać z ich usług mogą dzieci.

Instytucja może przybrać różnorodne formy pomocy, między innymi:
- opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych
- specjalistycznej
- pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.


Wszystkie mają na celu zniwelowanie negatywnych skutków problemów, jakie pojawiły się w życiu dziecka czy to przez pomoc w nauce, organizacje czasu wolnego, zajęcia sportowe, działania wychowawcze czy zajęcia indywidualne np. logopedyczne. Ich prowadzeniem zajmuje się wykwalifikowana kadra.