Rodzinne domy pomocy będą musiały zainstalować wymagane przepisami urządzenia ostrzegające przed pożarem, a urzędnicy w ramach kontroli będą mogli sprawdzać dokumentację z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Tak przewiduje nowa treść projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy. Są to placówki, które podobnie jak domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym, ale mają bardziej kameralny charakter, bo może w nich mieszkać od trzech do ośmiu osób. Obecnie ich funkcjonowanie reguluje rozporządzenie z 31 maja 2012 r. (Dz.U. poz. 719), ale przestanie ono obowiązywać 29 lipca br. Jego uchylenie to efekt ubiegłorocznej nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.). Rozszerzyła ona katalog podmiotów, które mogą prowadzić rodzinny dom pomocy, wskazując, że należą do niego osoby fizyczne oraz organizacje działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W konsekwencji konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia.

Jego projekt trafił do konsultacji w kwietniu, a w ich wyniku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zdecydowało się wprowadzić do niego kilka zmian. Część z nich jest związana z uwagami, jakie zgłosiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i stworzenie odpowiednich warunków do ewentualnej ewakuacji. Zaproponowane w projekcie przepisy zakładają, że pokoje mieszkalne powinny być co do zasady usytuowane na pierwszej kondygnacji naziemnej (parterze), ale zostało dopuszczone też ich sytuowanie na pierwszym i drugim piętrze, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów (jednym z nich jest to, aby zajmowały je osoby niemające trudności w poruszaniu się). Dodane do projektu przepisy nakładają też obowiązek wyposażania budynku rodzinnego domu pomocy w autonomiczne czujki dymu i tlenku węgla oraz oświetlenie ewakuacyjne. Jednocześnie zostały uzupełnione regulacje dotyczące przeprowadzania kontroli w rodzinnym domu przez ośrodek pomocy społecznej – w jej trakcie będą sprawdzane dokumenty potwierdzające, że nie zostały stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli stanu technicznego budynku. W projekcie uwzględniono również przepisy przejściowe, które dają czas na dostosowanie się do wspomnianych standardów do końca 2030 r.

Ponadto w nowej wersji projektu zostały doprecyzowane przepisy w sprawie osób pomagających. Chodzi o osoby zatrudnione przez osobę fizyczną prowadzącą rodzinny dom lub kierownika tej placówki do pomocy przy sprawowaniu opieki. Ich liczba nie została określona, zamiast tego projekt wskazuje, że powinna być odpowiednia do potrzeb i konieczności zapewnienia obecności personelu w nocy. Co więcej, w projekcie pojawił się przepis, który stanowi, że zakres usług świadczonych przez osoby pomagające powinien być udokumentowany, co pozwoli na weryfikację tego, ile osób i w jaki sposób wspiera podmiot prowadzący rodzinny dom.

Natomiast bez zmian zostały inne propozycje przepisów, które znalazły się w projekcie wysłanym do konsultacji, w tym ta łagodząca wymagania w stosunku do powierzchni jednoosobowego pokoju mieszkalnego. Będzie on mógł mieć minimum 10 mkw., podczas gdy teraz jest to 12 mkw. ©℗