Unia Metropolii Polskich (UMP) postuluje wprowadzenie przepisów wskazujących, że do powoływania członków powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności nie będzie stosowane prawo zamówień publicznych.

Chodzi tutaj o zmianę art. 6a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44). Zgodnie z nim starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, po uzyskaniu zgody wojewody. UMP zwraca uwagę, że z systemowego punktu widzenia zespół jest samodzielnym organem administracji publicznej, a osoby powołane do jego składu są jego członkami. Okazuje się jednak, że niektóre samorządy mają wątpliwości, czy w przypadku, gdy wynagrodzenie członka zespołu ma być finansowane na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

– Dotyczy to w szczególności dużych miast, które potrzebują wielu specjalistów, w tym lekarzy orzeczników. Na ich wynagrodzenia przeznaczane są wysokie kwoty, dlatego rozpisują one przetarg, aby ich wybrać i potem powołać do zespołu – wyjaśnia Marzenna Perkowska, przewodnicząca powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Poznaniu.

Dodaje, że taka procedura jest uciążliwa, czasochłonna i utrudnia funkcjonowanie zespołu. Co więcej, trzeba ją przeprowadzić z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zapewnić obsadę lekarską dla zespołu na cały rok, i powoduje to problemy w sytuacji, gdy w jego trakcie pojawi się potrzeba dołączenia nowego lekarza.

– Zarówno duże, jak i małe zespoły mają trudności ze znajdowaniem lekarzy chętnych do uczestniczenia w orzekaniu, a z naszych doświadczeń wynika, że konieczność przystąpienia do przetargu jeszcze dodatkowo ich do tego zniechęca – wskazuje Marzenna Perkowska.

Dlatego właśnie UMP postanowiła poruszyć ten temat na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednocześnie zaproponowała wprowadzenie konkretnej poprawki do ustawy o rehabilitacji, obejmującej zmianę art. 6a poprzez dodanie do niego ust. 8, przewidującego, że do powołania członków powiatowych, a także wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych. W ocenie organizacji jego nowelizacja ujednolici sposób powoływania zespołów na terenie całego kraju i jednoznacznie przesądzi, że nie wymaga to przetargu.

– Andrzej Łosiewicz, zastępca dyrektora biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, który uczestniczył w posiedzeniu zespołu, poinformował, że trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zapowiedział, że nasza propozycja może zostać w niej uwzględniona, przy czym najpierw muszą ją skonsultować z Urzędem Zamówień Publicznych – mówi Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska z UMP.©℗